Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Εθνικής Αμύνης 9Α, 546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. Κέντρο : 2310 360000

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης προκηρύσσει  τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς.
Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται από τα αρμόδια γραφεία που αναφέρονται στην σχετική στήλη, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 14:00.
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 ΔΠΜ-Θ/
ΤΥ/14/2016

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΔΠΜ-Θ
 14/10/2016
15:00

α) Εθνικής Αμύνης 9Α, Θεσσαλονίκη, Ν. Τσιλιμιγκάκης, Α. Κτιστοπούλου, τηλ. 2310360200, 2310360179

β) Ειρήνης 65Α, Κατερίνη, Αθ. Φαργκάνης, Αικ. Προδρομίδου, 2351069431, 2351069433.


 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 
ΔΠΜ-Θ/
ΤΥ/12/2016
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ ΔΠΜ-Θ
30/09/2016
15:00 
 
α) Εθνικής Αμύνης 9Α, Θεσσαλονίκη, Ν. Τσιλιμιγκάκης, Α. Κτιστοπούλου, τηλ. 2310360200, 2310360179

β) Βερμίου 26, Κοζάνη, Δ. Λιάνας, Α. Παπακωνσταντίνου, τηλ. 2461051121, 2461051113

 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 
ΔΑΝΠ/
ΣΧΟΛΗ ΦΛΩ/2016
 Καθαρισμός χώρων κτιρίου Σχολής ΔΕΔΔΗΕ στη Φλώρινα.
12/09/2016
11:00 
 

Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/
Τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού / Σχολή Φλώρινας/3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης, 531 00, Φλώρινα
(Τουτζιαράκης Δ. 2385023900-1-2)
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3. ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 - ΥΠΟΔ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 - ΥΠΟΔ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΠΜ-Θ/
ΠΔΘ
3005113/2016
Αποκοπές και Επαναφορές λόγω χρέους Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας και κατόπιν αιτήματος πελάτη - Εργασίες σε μετρητικές διατάξεις  23/08/2016
10:00
Τομέας Εκμετάλλευσης
Αισώπου 20 546 27 Θεσσαλονίκη
1ος όροφος
κ. Τζαμτζής Χαράλαμπος
τηλ. 2310 584723
&
4ος όροφος - Γραφείο Πρωτοκόλλου
2310- 584778
2310- 584783
 
1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

4)ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

5)ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ

6)ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

7)ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ


 
ΔΠΜ-Θ/
 4Α/2016
ΦΟΡΤΟΕΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ 3001 (1862) ΠΕΡΙΦ. ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΔΠΜ-Θ 26/05/2016
10:00  
 
ΤΤΕΔ/ΔΠΜ-Θ
Αρμενοπούλου & Ιουλιανού 2, 54635 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
κ. Περγαμηνέλης Κωνσταντίνος
ΤΗΛ. 2310965467

Εξώφυλλο 

Πρόσκληση

Διακήρυξη

Σχέδιο Σύμβασης με
Τεχνική περιγραφή

Σύμβαση εμπιστευτικότητας

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

Υπόδειγμα δήλωσης αποδοχής όρων κλπ.

Τεύχος Ασφαλίσεις

Εγγυητικές Επιστολές

Εγγυητική επιστολή κάλυψης αξίας ελλειμμάτων

Ταυτότητες


 ΔΠΜ-Θ/
ΤΥ-7/ 2016

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ , FAX & ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
10/05/2016
 12:00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, Εθνικής Αμύνης 9Α, Θεσ/νίκη, 8oς όροφος, γρ. 806 Γραμματεία τηλ. 2310 360205 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως 13:00.

 
-Πρόσκληση

- Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού

- Έντυπο οικονομικής προσφοράς

- Σύμβαση (Ειδικοί –Γενικοί Όροι)

- Παράρτημα 1 Σύμβασης

- Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης


- Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό

- Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης


 
ΔΠΜ-Θ/
3Α/2016
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 3001 ΠΕΡΙΦ. ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΔΠΜ-Θ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ & ΕΡΠΕΤΩΝ 25/04/2016
12:00  

ΤΤΕΔ/ΔΠΜ-Θ
Αρμενοπούλου & Ιουλιανού 2, 54635 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
κ. Περγαμηνέλης Κ.
ΤΗΛ. 2310965467
 
Εξώφυλλο

Πρόσκληση

Διακήρυξη

Σχέδιο Σύμβασης με τα παραρτήματα της

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Υπόδειγμα δήλωσης αποδοχής όρων κλπ.

Εγγυητικές Επιστολές

Tεύχος ασφαλίσεων 

Τοπογρ. Διάγραμμα