Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Οργάνωσης, Ασφάλειας Εργασίας & Στεγαστικής Μέριμνας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ(ΔΟΑΕΣΜ) 
Διαμαντοπούλου 10, 117 43 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 210 9090360


 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 
ΔΟΑΕΣΜ/60045


Ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την Παροχή Υπηρεσιών για : «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ».

 15/12/2016 14:00 

 

ΔΟΕΣΜ/ΤΑΕ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 10 117 43 ΑΘΗΝΑ ΙΣΟΓΕΙΟ κ. Ε. ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΤΗΛ.:210-9090370 FAX: 2109090378
mail e.kollatos@deddie.gr- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Τα τεύχη θα παραλαμβάνονται από την ηλ. διεύθυνση www.deddie.gr
 
Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Β. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 
Δ. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Ε. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 
Ζ.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Θ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

- ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΛΑΞΕΩΝΔΟΑΕΣΜ/160105/2016 
 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΠΑ
 27/09/2016
16.00
 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 10
1ος ΟΡΟΦΟΣ
117 43 ΑΘΗΝΑ

ΚΑΛ. ΤΟΤΟΥ
210 9090321
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 
ΔΟΑΕΣΜ/160104/2016 
 

 
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΚΣΔ) ΤΗΣ ΔΠΑ 


30/6/2016
16:00  
 
 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 10
1ος ΟΡΟΦΟΣ
117 43 ΑΘΗΝΑ

ΚΑΛ. ΤΟΤΟΥ
210 9090321 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 
ΔΟΑΕΣΜ/60013

 Συμπλήρωμα 1


ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ:

• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
 17/05/2016
10:00


ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 17-5-2016 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΟΑΕΣΜ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 10 117 43 ΑΘΗΝΑ 4ος όροφος Χ. Γεωργαντίδης
ΤΗΛ: 210 90 90 361


Συμπλήρωμα 1

 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ