Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5 - 7  ΑΘΗΝΑ 105 49

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής  προκηρύσσει τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς.

Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται από τα αρμόδια αγοραστικά γραφεία που αναφέρονται στη σχετική στήλη από Δευτέρα μέχρι Παρακευή και ώρες από 8:00 έως 13:00

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

ΔΠΑ 75501    
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GNSS ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
ME ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ RTK και PPK».

25/04/2017
09:00 
 
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ
25/04/2017 ημέρα
ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, 7ος ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΜΕΧΡΙ 25/04/2017
ώρα 09:00 π.μ.
(ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 8ος οροφ. Γραφ. 809
- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ :

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ)

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ


7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ


8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ


9. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ


 ΔΠΑ/ ΕΠ-6782/2016 «ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ» ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΠΑ.


 16/01/2017
13:00
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ
17/01/2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, 7oς ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724
ΤΗΛ.: 210 3287319


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ:

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ)

3. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ

6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

7. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ

8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ