Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικής Περιγραφής Περιφερειακής Μονάδας Ελέγχου (RTU) για τηλέλεγχο και ανίχνευση σφαλμάτων σε Υποσταθμούς ΜΤ/ΧΤ εσωτερικού χώρου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, ΑΘΗΝΑ, 117 43 
ΤΗΛ.: 210 9281600

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
 

«Προμήθεια Περιφερειακών Μονάδων Ελέγχου (RTU) για τηλέλεγχο και ανίχνευση σφαλμάτων σε Υποσταθμούς ΜΤ/ΧΤ εσωτερικού χώρου».

 Οι συμμετέχοντες στη Διαβούλευση μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους συνοδευόμενα από πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικά φυλλάδια του προσφερόμενου εξοπλισμού έως τις 13:00 μ.μ. της 27ης Απριλίου 2017 στη Διεύθυνση Δικτύου:Εγγράφως:ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Δικτύου

Λεωφόρος Συγγρού 24,

117 42 ΑΘΗΝΑ,

T : 210 9090813,

Fax : 210 9235735

Προς: κ. Γ. Παπουτσή, Δ/ντή Διεύθυνσης ΔικτύουΉΜέσω E-MAIL με ταυτόχρονη αποστολή στα ακόλουθα E-MAILS:

g.papoutsis@deddie.gr


c.katsanos@deddie.gr

s.makrynikas@deddie.gr

n.batsaris@deddie.gr

a.tzevelekos@deddie.gr

m.bazakos@deddie.gr

n.brilis@deddie.gr

-Indoor RTUs TD EN 20170310

-507501 CONFIDENTIALITY AGREEMENT

-FE5-IEC 60870-5-101-104-Inter-Operability(2.0)

-IEC 60870-5-104 Interoperability Guide for STM System

-interoperability definition of TELEGYR 8000