Δημόσια Διαβουλευση Τεχνικής Προδιαγραφής Σφραγίδων Ασφαλείας Μετρητικών Διατάξεων ΧΤ & ΜΤ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, ΑΘΗΝΑ, 117 43 
ΤΗΛ.: 210 9281600

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανακοινώνει την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης επί των τευχών της παρακάτω διακήρυξης.


ΔΙΑΓ/ΣΜΟΣ  

ΕΡΓΟ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ 
 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΜΟΡΦΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ - ΟΡΟΦΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ - ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

   ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Χ.Τ. & Μ.Τ.»

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥΣ, ΕΩΣ ΤΙΣ 1.03.2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 ΜΜ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ :

ΕΓΓΡΑΦΩΣ :
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. / Διεύθυνση Δικτύου
Λεωφ. Συγγρού 24,
117 42 Αθήνα,
Τηλ. : 210 9090891,
FAX : 210 9090887

Υπόψη :
- κ. Δ. ΞΥΔΑ,
Τομεάρχη Συστημάτων Μετρήσεων

Η’
ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (E-MAIL) :
d.xydas@deddie.gr  

 
 


ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. / Διεύθυνση Δικτύου

Λεωφ. Συγγρού 24,
117 42 Αθήνα

Δ. ΞΥΔΑΣ
(210-9090891)

d.xydas@deddie.gr  

Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εξετάζει την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Σφραγίδων Ασφαλείας Μετρητικών Διατάξεων Χ.Τ. & Μ.Τ., για τις κατά τόπους υπηρεσίες της. Στο πλαίσιο αυτό, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τα τεχνικά στοιχεία του προς προκήρυξη διαγωνισμού και συγκεκριμένα τα εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
«ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Χ.Τ. & Μ.Τ»


Η παρούσα πρόσκληση δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα ούτε για τον ΔΕΔΔΗΕ ούτε για τους συμμετέχοντες σε αυτή.