Δημόσια Διαβούλευση Παροχής Υπηρεσιών Υλοποίησης Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύου Επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, ΑΘΗΝΑ, 117 43 
ΤΗΛ.: 210 9281600

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανακοινώνει την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης επί των τευχών της παρακάτω διακήρυξης.


ΔΙΑΓ/ΣΜΟΣ  

     ΕΡΓΟ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ 
 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΜΟΡΦΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ - ΟΡΟΦΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ - ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

15/6/2016
 
           

   
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Αυτοκράτορος Νικολάου 2, 117 45 ΑΘΗΝΑ

Ανυφαντής Αθανάσιος
τηλέφωνο: 2109093440
email: a.anyfantis@deddie.gr  

-Πρόσκληση

-Ειδικοί Όροι

-Γενικοί Όροι

-Συμφωνητικό Σύμβασης

-Συμφωνία Εμπιστευτικότητας

-Γενικοί Όροι Σύμβασης

-Τεχνικές Προδιαγραφές

-Υποδείγματα

-Συμφωνία Παρεχόμενων Υπηρεσιών

-Πίνακες Συμμόρφωσης

-Οικονομική Προσφορά

-Πίνακας Σημείων κατηγορίας Νο1

-Πίνακας Σημείων κατηγορίας Νο2