Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στην επανεξέταση όλων των θεμάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας της Εταιρείας και στην προώθηση βελτίωσης & εκσυγχρονισμού των σχετικών μεθόδων, πρακτικών και διαδικασιών. Στα ίδια πλαίσια θα επιδιωχθεί και η βέλτιστη αξιοποίηση του υπάρχοντος συστήματος ERP/SAP.

 

 
Νέα Συστήματα και Υπηρεσίες
 • Μελέτη αναδιοργάνωσης εφοδιαστικής αλυσίδας.
  Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης θα καθορισθούν συγκεκριμένες ενέργειες δράσης

 

Οφέλη

Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση του εν λόγω Έργου, αφορούν:

 • στη δημιουργία μιας πλήρους πρότασης ενεργειών για την οργανωτική, διοικητική και λειτουργική αναδιάρθρωση της Εταιρείας σε κάθε πεδίο του κύκλου προμηθειών
 • στην αναδιοργάνωση των Αποθηκών
 • στη βέλτιστη ανακατανομή του στόλου των οχημάτων
 • στην κεντρική και ενιαία συστημική διαχείριση των αποθεμάτων μέσω κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων
 • στη δημιουργία διαδικασιών στο πλαίσιο των εθνικών και διεθνών standards
 • στη μείωση του λειτουργικού κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω αξιοποίησης συστημάτων, συγκέντρωσης εργασιών και αποδοτικότερης διαχείρισης πόρων.
Πρόοδος Έργου

Το Έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2021. Μέχρι τον 12ο/2017 ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε τρείς κυρίως άξονες: Εφοδιαστική Αλυσίδα, Αποθήκες – Αποθέματα και Διαχείριση Στόλου Οχημάτων. Από τη μελέτη, για κάθε πεδίο έχουν προκύψει προτάσεις συγκεκριμένων δράσεων, οι οποίες αξιολογούνται με βάση τη πολυπλοκότητα, το μέγεθος και τη δυσκολία των αλλαγών αλλά και των άμεσων οφελών που θα επιφέρουν στην Εταιρία. Είναι σε εξέλιξη οι κάτωθι ενέργειες:

 1. Προετοιμασία Διαγωνισμού για την εύρεση κατάλληλων χώρων αρχικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για χρήση ως Κεντρικές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ βάσει της μελέτης αναδιοργάνωσης της Εφοδιαστικής αλυσίδας
 2. Προετοιμασία Διαγωνισμού για την εύρεση εξωτερικού συμβούλου με σκοπό την μελέτη μετεγκατάστασης και υλοποίηση μεταφοράς στους χώρους της Ενέργειας 1
 3. Προετοιμασία Διαγωνισμού για τη μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων επαγγελματικού τύπου με σκοπό να αντικαταστήσουν υφιστάμενα γερασμένα οχήματα.