Αντικείμενο του Έργου

Πιλοτική Ανάπτυξη Υποδομών Λειτουργίας και Διαχείρισης σε ένα Ηλεκτρικό Σύστημα Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, με στόχο τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης ενέργειας από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και τη μέγιστη δυνατή μείωση του κόστους λειτουργίας του Ηλεκτρικού Συστήματος, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επάρκεια κάλυψης της ζήτησης με αξιόπιστο, ασφαλή και οικονομικό τρόπο.

Οφέλη

Τα προσδοκώμενα οφέλη του υπόψη Πιλοτικού Έργου είναι:

  • διασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, μέσω ένταξης εγγυημένης ισχύος και επικουρικών υπηρεσιών από κατανεμόμενο (πλήρως ελεγχόμενο) Υβριδικό Σταθμό, που συνδυάζει Μονάδες ΑΠΕ (Αιολικά Πάρκα & Φωτοβολταϊκά) με Μονάδες Αποθήκευσης
  • εκμετάλλευση νέου παραγωγικού δυναμικού, με μεγιστοποίηση της διείσδυσης ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα του Ηλεκτρικού Συστήματος των ΜΔΝ
  • περιβαλλοντικά οφέλη (μείωση κατανάλωσης καυσίμου, μείωση εκπομπών αερίων ρύπων, μείωση στάθμης θορύβου, μείωση αποβλήτων κλπ)
  • μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενους ορυκτούς πόρους
  • ελαχιστοποίηση του πλήρους και μεταβλητού κόστους θερμικής παραγωγής
  • προώθηση νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στη λειτουργία και διαχείριση απομονωμένων νησιωτικών συστημάτων και μικρο-δικτύων
  • ανάπτυξη τεχνογνωσίας και απόκτηση εμπειρίας.
 Πρόοδος Έργου
 

Το Έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί όσον αφορά στη δημιουργία του κατάλληλου Νομοθετικού πλαισίου τον 12ο/2018. Μέχρι τον 12ο/2017 υλοποιήθηκε το 40% του Έργου.
Βρίσκεται σε εξέλιξη εισήγηση προς τη ΡΑΕ για γνωμοδότηση και έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, που θα προσδιορίσουν το κατάλληλο πλαίσιο υλοποίησης δύο Ειδικών Πιλοτικών Έργων (ΕΠΕ – Έξυπνα Νησιά) στα πλαίσια του νέου σχετικού Νόμου 4495.