Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στην ανάπτυξη και υλοποίηση των αναγκαίων Υποδομών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) προς πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ΜΔΝ.
Το συνολικό Έργο περιλαμβάνει τα κάτωθι Υποέργα:

 1. Υποδομές Μέτρησης
 2. Μεθοδολογικές Υποδομές
 3. Πληροφοριακό Σύστημα ΜΔΝ
 4. Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στην Αθήνα, Κρήτη και Ρόδο
 5. Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στα υπόλοιπα Ηλεκτρικά Συστήματα των ΜΔΝ.

 

 
Νέα Συστήματα και Υπηρεσίες
 • Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας
 • Μονάδες επικοινωνίας για Τηλεμέτρηση των μετρητών
 • Μετασχηματιστές μέτρησης
 • Energy Management Systems/Supervisory Control and Data Acquisition (EMS/SCADA)
 • Market Management System (servers και λογισμικό)
 • Λογισμικό (εκτίμησης και διαχείρισης
  παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας-ΑΠΕ)
 • Data warehouse
 • Servers κεντρικά στην Αθήνα και τοπικά σε
  καθένα από τα 27 ΜΔΝ
 • Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός
 • Δίκτυο οπτικών ινών

 

Οφέλη

Με την υλοποίηση του εν λόγω Έργου, επιδιώκεται ο αντικειμενικός προσδιορισμός του κόστους παραγωγής στα ΜΔΝ, η κατά το δυνατόν οικονομικότερη λειτουργία των συμβατικών μονάδων παραγωγής των ΜΔΝ, με στόχο την ελαχιστοποίηση των σχετικών επιβαρύνσεων των καταναλωτών από τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και η μεγιστοποίηση της διείσδυσης ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο του κάθε νησιού, με ταυτόχρονη διασφάλιση της αξιόπιστης και απρόσκοπτης ηλεκτροδότησης των καταναλωτών των Ηλεκτρικών Συστημάτων των ΜΔΝ.

Πρόοδος Έργου
 

Το Έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2ο εξάμηνο 2020. Μέχρι τον 12ο/2017 υλοποιήθηκε το 15% του Έργου. Συγκεκριμένα έχουν προκηρυχθεί οι διαγωνισμοί προμήθειας του μετρητικού εξοπλισμού και έχει ήδη ολοκληρωθεί η υλοποίηση των υπόψη υποδομών πιλοτικά σε δύο (2) ηλεκτρικά συστήματα ΜΔΝ. Βρίσκονται σε εξέλιξη η οριστικοποίηση των μεθοδολογιών για την εφαρμογή του κώδικα ΜΔΝ με τη συνεργασία των αρμοδίων αρχών (ΡΑΕ και ΥΠΕΝ) και της ΔΕΗ και η ανάπτυξη του λογισμικού (in-house), με βάση τις προδιαγραφές που καταρτίζονται από τη ΔΔΝ. Τροποποιήθηκε το υποέργο δημιουργίας Κεντρικού ΚΕΕ στην Αθήνα και Τοπικών ΚΕΕ σε Κρήτη και Ρόδο, ενόψει της επικείμενης διασύνδεσης της Κρήτης με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και είναι σε εξέλιξη η προετοιμασία διαγωνισμού για την υλοποίηση Κεντρικού ΚΕΕ στην Αθήνα και Τοπικού ΚΕΕ στη Ρόδο