Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων τηλεχειριζόμενων στοιχείων σε εναέρια Δίκτυα Μέσης Τάσης (ΜΤ) και σε Υποσταθμούς (Υ/Σ) Μέσης Τάσης /Χαμηλής Τάσης (ΜΤ/ΧΤ), τα οποία θα συνδεθούν με τα Περιφερειακά Κέντρα Ελέγχου Δικτύων Διανομής και θα διαχει-ρίζονται από αυτά.

 
Νέα Συστήματα και Υπηρεσίες
  • 2.000 τηλεχειριζόμενοι εναέριοι Διακόπτες Φορτίου (Δ/Φ)
  • 1.500 Remote Terminal Units- RTUs για τον τηλεχειρισμό διακοπτών ΜΤ
  • 820 τηλεχειριζόμενοι Διακόπτες Αυτόματης Επανα¬φοράς (ΔΑΕ) (re-closers)
  • 3.000 Ενδεικτικά Διελεύσεως Σφάλματος (ΕΔΣ) με τηλε-ένδειξη για Υ/Σ εσωτερικού χώρου.

 

Οφέλη

Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση του εν λόγω Έργου, αφορούν:

  • στη βελτίωση του δείκτη ποιότητας ενέργειας System Average Interruption Duration Index (SAIDI), μέσω του τηλε-ελέγχου των τηλεχειριζόμενων στοιχείων επί του Δικτύου ΜΤ
  • στη μείωση του λειτουργικού κόστους του ΔΕΔΔΗΕ, λόγω του περιορισμού της ανάγκης επιτόπιων χειρισμών, της μείωσης απασχόλησης των συνεργείων κλπ
  • στην αύξηση της αξιοπιστίας του Δικτύου λόγω των δυνατοτήτων άμεσης επέμβασης σε ζωτικά στοιχεία των προς αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεω
  • στον περιορισμό των απωλειών ισχύος και ενέργειας στα Δίκτυα.
Πρόοδος Έργου
 

Το Έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2022. Μέχρι τον 12ο/2017 υλοποιήθηκε το 10% του Έργου. Συγκεκριμένα, έχουν προκηρυχθεί οι διαγωνισμοί προμήθειας των τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου και των τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Αυτόματης Επαναφοράς για τα εναέρια Δίκτυα ΜΤ. Συνεχίζεται η προετοιμασία των διαγωνισμών για μονάδες τηλεχειρισμού (RTUs) και των ενδεικτικών διελεύσεως σφάλματος για τους Υποσταθμούς Μέσης/Χαμηλής Τάσης εσωτερικού χώρου.