Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στον εκσυγχρονισμό των Κέντρων Ελέγχου Δικτύων Διανομής (ΚΕΔΔ) των υπόλοιπων τριών Περιφερειών(*), μέσω εγκατάστασης νέων συστημάτων Supervisory Control and Data Acquisition-Data Management System (SCADA-DMS) και επικοινωνίας με τους εξοπλισμούς τηλεχειρισμών (Remote Transmitter Units-RTUs) στους Υποσταθμούς (Y/Σ) Υψηλής Τάσης/Μέσης Τάσης (ΥΤ/ΜΤ) καθώς επίσης και στη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών υποστήριξης των τριών ενιαίων ΚΕΔΔ.

 
Νέα Συστήματα και Υπηρεσίες
  • Servers (Database –SCADA)
  • SCADA software
  • DMS (hardware – software)
  • 60 RTUs

 

 

(*) ΔΠΜ-Θ: Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, ΔΠΚΕ: Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας, ΔΠΠ-Η: Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου

 

Οφέλη

Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση του εν λόγω Έργου, αφορούν:

  • στη βελτίωση της αξιοπιστίας του Δικτύου της χερσαίας χώρας (πλην Αττικής), των δεικτών ποιότητας καθώς και του εντοπισμού των ασθενών σημείων του Δικτύου
  • στη συγκέντρωση και εξοικονόμηση πόρων, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού κατά τη διάρκεια βλαβών και στην καλύτερη και ταχύτερη αντιμετώπιση των διακοπών
  • στη μείωση της φόρτισης των εγκαταστάσεων σε περιόδους αυξημένης ζήτησης και στον περιορισμό απωλειών ισχύος και ενέργειας στο Δίκτυο
  • στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων διαχείρισης Δικτύων, μελετών και εκπαίδευσης του αρμόδιου προσωπικού.
Πρόοδος Έργου
 

Το Έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 1ο εξάμηνο του 2020 με την λειτουργία των τριών Περιφερειακών ΚΕΔΔ. Μέχρι τον 12ο/2017 υλοποιήθηκε το 10% του Έργου. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για την αναβάθμιση του ΚΕΔΔ ΔΠΜ-Θ και τη σύσταση νέων ΚΕΔΔ ΔΠΠ-Η και ΔΠΚΕ, ενώ είναι σε εξέλιξη η αναβάθμιση του ΚΕΔΔ Θεσσαλονίκης σε ΚΕΔΔ ΔΠΜ-Θ, με την ένταξη της Περιοχής Κατερίνης και η έναρξη πιλοτικής λειτουργίας του ΚΕΔΔ ΔΠΚΕ με την ένταξη της Περιοχή Λαμίας.