Ανακοίνωση ΣΟX1/2020

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 15/05/2020 έως 25/05/2020.

Για λόγους δημόσιας υγείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο email : Ε.Krasanakis@deddie.gr ή κατ’εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση που αναγράφει η ανακοίνωση ΣΟΧ1-2020.