Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 6/4/2020 έως και 15/4/2020.

Για λόγους δημόσιας υγείας  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ, Κων/πόλεως 93, Έδεσσα , Τ.Κ. 582 00, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη κ. Β. Δουρβάνη (τηλ. Επικοινωνίας : 23810-50144), εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζουν από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης.

«Λόγω της απαγόρευσης της κυκλοφορίας θα είναι δυνατή , πέραν της ταχυδρομικής και η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και των επισυναπτόμενων σ’ αυτή απαιτούμενων δικαιολογητικών στο email  (v.dourvani@deddie.gr) με κοινοποίηση ( a.pontiki@deddie.gr ). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τα δικαιολογητικά και σε φυσική μορφή».