Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 19/03/2020 έως και 30/03/2020.

Για λόγους δημόσιας υγείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση  ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, Περιοχή Καβάλας Τενέδου 38, 65404 Καβάλα, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη κ M. Κεσίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2510600450), εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζουν από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης.

«Λόγω της απαγόρευσης της κυκλοφορίας θα είναι δυνατή, πέραν  της ταχυδρομικής  και η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και των επισυναπτόμενων σ’ αυτή απαιτούμενων δικαιολογητικών στο email m.kesidou@deddie.gr με κοινοποίηση s.takidis@deddie.gr. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τα δικαιολογητικά και σε φυσική μορφή».