Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 18/3/2020 έως 27/3/2020.

Για λόγους δημόσιας υγείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ Α.ε, Βερμίου 32, Τ.Κ. 501 32 Κοζάνη, απευθύνοντάς την στην κ. Παπακωνσταντίνου Αντωνία (τηλ. επικοινωνίας :24610 51113), εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης.

«Λόγω της απαγόρευσης της κυκλοφορίας θα είναι δυνατή πέραν της ταχυδρομικής και η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και των επισυναπτόμενων σε αυτή απαιτούμενων δικαιολογητικών στο email : a.papakostantinou@deddie.gr

H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τα δικαιολογητικά και σε φυσική μορφή.»