Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 19/3/2020 έως και 30/3/2020.

Για λόγους δημόσιας υγείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση  ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη επιστολή  στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κομοτηνής, Σισμάνογλου 69Α - 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη κας Τσουρπούδη Σταματίας (τηλ. επικοινωνίας: 2531074004), εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζουν από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης.

"Λόγω της απαγόρευσης της κυκλοφορίας θα είναι δυνατή, πέραν  της ταχυδρομικής  και η ηλεκτρονική υποβολή αίτησεων  και των επισυναπτόμενων σ’ αυτή απαιτούμενων δικαιολογητικών στο e mail s.tsourpoudi@deddie.gr. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τα δικαιολογητικά και σε φυσική μορφή".