ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 49 - 11743 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΤΠ/800012/2021 Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων των Στελεχών Διοίκησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε 15/10/2021 12:00

Το τεύχος της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο μόνο σε ηλεκτρονική μορφή

Συμπλήρωμα Νο1

Τεύχος Διακήρυξης: 800012/2021

ΤΕΥΔ