ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Λεωφόρος Αθηνών 72, 185 47 Ν.ΦΑΛΗΡΟ

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔEEΔ-38 «Καθαρισμός εσωτερικών χώρων (δύο φορές τον χρόνο) και αποψίλωση εξωτερικών χώρων (δύο φορές τον χρόνο) των Κ/Δ, των Περιφερειακών Υποσταθμών, και των Υ/Σ 22/6,6 kV που βρίσκονται στην Αττική» 01/11/2021 11:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα

τηλ. 210 9090631,-3,-5,-7

Fax: 2144050273

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:                                                            

1. Διακήρυξη

2. ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ

3. Τεύχος Α - Σχέδιο Συμφωνητικού

4. Τεύχος Β - Τιμολόγιο Προσφοράς

5. Τεύχος Γ - Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

6. Τεύχος Ε- Προυπολογισμός Προσφοράς

7. Τεύχος ΣΤ- Ασφαλίσεις                                                                                 

8. Τεύχος Ζ - Υποδείγματα                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Τυχόν διευκρινίσεις δημοσιεύονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «SourceONE/ TenderOne»

ΔEEΔ-34 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kV ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΗ ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ: ΚΔ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ – Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ 10/11/2020 11:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα τηλ. 210 9090631,-3,-5,-7 Fax: 210 9090632

 

 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ No 2

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ No 3

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ No 2

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ No 1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1. Διακήρυξη

2. ΕΕΕΣ.xml

3. Τεύχος Α - Σχέδιο Συμφωνητικού

4. Τεύχος Β - Τιμολόγιο Προσφοράς

5. Τεύχος Γ - Ειδικοί Όροι

6. Τεύχος Δ - Τεχνική Περιγραφή του Έργου

7. Τεύχος Ε - Τεχνικές Προδιαγραφές

8. Τεύχος ΣΤ - Σχέδια

9. Τεύχος Ζ- Γενικοί Όροι

10. Τεύχος Η - Προμέτρηση- Προυπολογισμός Προσφοράς

11. Τεύχος Θ - Ασφαλίσεις

12. Τεύχος Ι - Υποδείγματα

Τυχόν διευκρινίσεις δημοσιεύονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «SourceONE/ TenderOne»

ΔEEΔ-30 ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ “ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ” ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (Κ/Δ) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ GIS ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΖΕΥΞΗΣ ΜΤ 20/03/2020 11:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα, τηλ. 210 9090631,-3,-5,-7, Fax: 210 9090632

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ No1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3

Τροποποιούνται τα Άρθρα 20 & 21 του Τεύχους Διακήρυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1                                                             

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΤΕΥΧΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1. Διακήρυξη

2. ΕΕΕΣ (PDF) (XML)

3. Τεύχος Α - Σχέδιο Συμφωνητικού

4. Τεύχος Β - Πίνακες Τιμών (PDF) (EXCEL)

5. Τεύχος Γ - Ειδικοί Όροι

6. Τεύχος Δ - Τεχνική Προδιαγραφή Έργου

7α. Τεύχος Ε - Τεχνικές Περιγραφές Εξοπλισμού 1 από 2

7β. Τεύχος Ε - Τεχνικές Περιγραφές Εξοπλισμού 2 από 2

8. Τεύχος ΣΤ - Σχέδια

9. Τεύχος Ζ- Πίνακες Συμμόρφωσης & Δοκιμών Τύπου (PDF) (EXCEL)

10. Τεύχος  Η - Γενικοί Όροι

11. Τεύχος Θ - Ασφαλίσεις

12. Τεύχος Ι - Υποδείγματα

Τυχόν διευκρινίσεις  δημοσιεύονται στο    Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «SourceONE/   TenderOne»

ΔEEΔ-33 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΑΣΕΩΣ 20 kV, ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ «ΠΑΡΟΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ», «ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», «ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΠΟΡΟΣ» ΚΑΙ «ΚΕΡΑΜΩΤΗ-ΘΑΣΟΣ» 27/04/2020 11:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα, τηλ. 210 9090631,-3,-5,-7, Fax: 210 9090632    

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 6

Ανακοίνωση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 5

Τροποποιούνται τα Τεύχη:

1. Διακήρυξη

2. Τεύχος Α - Σχέδιο Συμφωνητικού

3. Τεύχος Ι - Υποδείγματα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ No1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 4

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 Ανακοίνωση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1 Ανακοίνωση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας

ΤΕΥΧΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1. Διακήρυξη

2. ΕΕΕΣ (PDF) (XML)

3. Τεύχος Α - Σχέδιο Συμφωνητικού

4. Τεύχος Β - Τιμολόγιο Προσφοράς

5. Τεύχος Γ - Ειδικοί Όροι

6. Τεύχος Δ - Τεχνική Περιγραφή του Έργου

7. Τεύχος Ε - Τεχνικές Προδιαγραφές

8. Τεύχος ΣΤ - Μελέτες Σχέδια

9. Τεύχος Ζ- Γενικοί Όροι

10. Τεύχος  Η - Προμέτρηση- Προυπολογισμός Προσφοράς

11. Τεύχος Θ - Ασφαλίσεις

12. Τεύχος Ι - Υποδείγματα

Τυχόν διευκρινίσεις  δημοσιεύονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «SourceONE/   TenderOne»