Βασικά μεγέθη 2019 του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού

Ποσοτικά μεγέθη του δικτύου Διανομής (τέλος του έτους):

- 112.622 χλμ. Δίκτυο Μέσης Τάσης (Μ.Τ.).
- 127.564 χλμ. Δίκτυο Χαμηλής Τάσης  (Χ.Τ.).

Συνολικά 240.186 χλμ. Δικτύου.

- 163.431 Υποσταθμοί Μέσης Τάσης προς Χαμηλή Τάση (Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ).
- 993 χλμ. Δίκτυο Υψηλής Τάσης (Υ.Τ.) εκ των οποίων 218 χλμ στην Αττική και 775 χλμ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.
- 241 Υποσταθμοί Υψηλής Τάσης προς Μέση Τάση (Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ)

- 7.577.996 Πελάτες (11.956 ΜΤ & 7.566.040 ΧΤ).
- 44.133 GWH Καταναλώσεις Πελατών (11.861 στη ΜΤ & 32.272 στη ΧΤ).

Κύρια οικονομικά μεγέθη του δικτύου Διανομής:

- Επενδύσεις (Ετήσιες δαπάνες επενδύσεων)  151 εκ. €.
Εκμετάλλευση (Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες) 433 εκ. €.
Ετήσια έσοδα από χρήση δικτύου 728 εκ. €.
Πάγια Δικτύων Διανομής με αναπόσβεστη αξία 4,8 δις €.

Προσωπικό & Οργάνωση του δικτύου Διανομής (τέλος του έτους):

- 5.997 μισθωτοί.
3 Γενικές Διευθύνσεις, 12 Κεντρικές Διευθύνσεις, 5 Περιφερειακές Διευθύνσεις, 2 Κεντρικά Κλιμάκια, 58 Περιοχές, 70 Πρακτορεία, 78 Υποπρακτορεία.