Βασικά μεγέθη 2017 του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού

Ποσοτικά μεγέθη του δικτύου Διανομής (τέλος του έτους):

- 111.865χλμ. Δίκτυο Μέσης Τάσης (Μ.Τ.).
- 126.377χλμ. Δίκτυο Χαμηλής Τάσης  (Χ.Τ.).

Συνολικά 238.242χλμ. Δικτύου.

- 162.614 Υποσταθμοί Μέσης Τάσης προς Χαμηλή Τάση (Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ).
- 989χλμ. Δίκτυο Υψηλής Τάσης (Υ.Τ.) εκ των οποίων 218χλμ στην Αττική και 771χλμ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.
- 232 Υποσταθμοί Υψηλής Τάσης προς Μέση Τάση (Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ)

- 7.486.139 Πελάτες (11.536 ΜΤ & 7.474.603 ΧΤ).
- 43.918 GWH Καταναλώσεις Πελατών (11.557 στη ΜΤ & 32.361 στη ΧΤ).

Κύρια οικονομικά μεγέθη του δικτύου Διανομής:

- Επενδύσεις (Ετήσιες δαπάνες επενδύσεων)  140 εκ. €.
Εκμετάλλευση (Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες) 419 εκ. €.
Ετήσια έσοδα από χρήση δικτύου 741 εκ. €.
Πάγια Δικτύων Διανομής με αναπόσβεστη αξία 3,6 δις €.

Προσωπικό & Οργάνωση του δικτύου Διανομής (τέλος του έτους):

6.795 μισθωτοί.
3 Γενικές Διευθύνσεις, 12 Κεντρικές Διευθύνσεις, 5 Περιφερειακές Διευθύνσεις, 2 Κεντρικά Κλιμάκια, 58 Περιοχές, 70 Πρακτορεία, 81 Υποπρακτορεία.