Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Εθνικής Αμύνης 9Α, 546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. Κέντρο : 2310 360000

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης προκηρύσσει  τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς.
Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται από τα αρμόδια γραφεία που αναφέρονται στην σχετική στήλη, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 14:00.
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

ΔΠΜΘ/
ΠΕΡ. ΚΙΛΚΙΣ/
ΤΥ2/2018 
 
 
 Καθαρισμός των χώρων του κτιρίου όπου στεγάζονται τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ/ Περ. Κιλκίς

3/9/2018
10:00 
 
 
ΔΕΔΔΗΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΛΚΙΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55 61100 ΚΙΛΚΙΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΟΥ Σ. ΤΗΛ.: 23410 80150 

1.1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

1.2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

1.3 ΤΕΥΔ

1.4 ΤΕΥΔ (σε XML) 

ΔΠΜ-Θ
ΠΕΡ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΧΔ/9/2018 
Λήψη ενδείξεων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας παροχών χαμηλής τάσης, της Περιοχής Κατερίνης.  14/8/2018
23:00
 
Περιοχή Κατερίνης
Α. Προδρομίδου
Τ: 23510 69433
a.prodromidou@deddie.gr
ΔΠΜ-Θ/ΤΧΔ
Χ. Καραπιπέρης
Τ: 2310360263
c.karapiperis@deddie.gr
 
1. Διακήρυξη Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού

2. ΤΕΥΔ (PDF)

3. ΤΕΥΔ (XML)

 
 
ΔΠΜΘ/
ΠΕΡ.ΚΟΖΑΝΗΣ/
ΤΧΔ/1/2018
Λήψη ενδείξεων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας παροχών χαμηλής τάσης, της Περιοχής Κοζάνης.
31/7/2018
23:00 
 
Περιοχή Κοζάνης
Δ. Σάννας
Τ: 24610 51153
d.sanas@deddie.gr  
ΔΠΜ-Θ/ΤΧΔ
Χ. Καραπιπέρης
Τ: 2310360263
c.karapiperis@deddie.gr  
 1. Διακήρυξη
Εθνικού Ανοικτού
Διαγωνισμού 

 

2. ΤΕΥΔ (PDF)

3. ΤΕΥΔ (XML) 

ΔΠΜΘ/
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΟΖΑΝΗΣ
2/2018
Αποκοπές-Επαναφορές λόγω χρέους παροχών ηλεκτρικής ενέργειας και κατόπιν αιτήματος πελάτη-εργασίες σε μετρητικές διατάξεις, στην Περιοχή Κοζάνης 02/07/2018
 11:00 
Περιοχή Κοζάνης,
Βερμίου 32, Κοζάνη

Α) Τομέας Εκμετάλλευσης
(Α. Τάκος)
24610 51149

Β) Τομέας Χρηστών
(κ. Δ. Σάννας)
24610 51153
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

A. Τ.Ε.Υ.Δ. (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ)

B. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Γ. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 ΔΠΜ-Θ/1/2018
Εργασίες σε μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης  1/8/2018
23:00 
Γραφείο 606 Καραπιπέρης Χ. τηλ.2310-360263  -Συμπλήρωμα Νο1

1. Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού

2. ΕΕΕΣ

Αρχείο .xml
 
ΔΠΜ-Θ/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ/
ΤΧΔ/4/2018  
ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Υποβολή προσφοράς από 06/06/2018
09:00
 έως 27/6/2018
23:30
ΔΠΜ-Θ/ΤΧΔ
Χ. Καραπιπέρης
τηλ.2310360263,
C.Karapiperis@deddie.gr    
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ/TY
Ι. Σφυρής τηλ. 2371035013, I.Sfyris@deddie.gr  

 
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. ΤΕΥΔ

 ΔΠΜ-Θ/
 Π. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ- 6/2018
Σχεδίαση Ηλεκτρικών Δικτύων Διανομής ,Ενημέρωση Σχεδίων, Φύλλων Πασσαλώσεως, Λειτουργικών Διαγραμμάτων, Πινακίδων και Αρχείων στο Πρακτορείο Νέων Μουδανιών της Περιοχής Πολυγύρου

11/6/2018
10:00 
 
Περιοχή Πολυγύρου οδός Μακεδονίας 5 1ος όροφος κ. Ι. Σφυρής τηλ. 23710 35013

 
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. ΤΕΥΔ

ΔΠΜ-Θ/
 ΠΕΡ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ/ 3007270/2018 


 
Εργασίες Καθαριότητας των χώρων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ Περιοχή Καστοριάς της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης
22/05/2018
10:00
 (ταχυδρομικές παραδόσεις μέχρι 23/05/2018 - 09:00)
Περιοχή Καστοριάς
Λεωφόρος Κύκνων 36
ΤΚ.52100 Καστοριά
1ος Όροφος
Αν.Προϊστάμενος Τομέα Υποστήριξης
κ. ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΗΛ. 24670-87820 & 87841
1.1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.2 Π1 Περιγραφή Υπηρεσιών

1.3 Π2 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

1.4 Π3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

1.5 Π4 Υπόδειγμα Προσφοράς & Δήλωση Αποδοχής Όρων Διαγωνισμού & Σύμβασης

1.6 Π5 Υποδείγματα Τεχνικής & Οικονομικής Προσφοράς

1.7 Π6 Δήλωση Ευθύνης μελών Ένωσης/ Κοινοπραξίας/Προσωρινής Ένωσης

1.8 Π7 Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου.

1.9 Π8 Φύλλο Συμμόρφωσης

1.10 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

1.11 Β ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1.12 Γ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

1.13 Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - I Υπόδειγμα Ταυτότητας

ΔΠΜ-Θ/
Περιοχή Βέροιας/
ΤΧΔ/4/
2017 
 
Λήψη ενδείξεων μετρητών καταναλωτών 18/05/2018 10:00  Χρήστος Τσέος
τηλ.23310-74825
1.Διακήρυξη
Όροι -Οδηγίες
Διαγωνισμού


2.Σχέδιο
Σύμβασης


3. ΤΕΥΔ

 
ΔΠΜ-Θ/2/3007219/
14.02.2018

Παροχή διοικητικών υπηρεσιών για τις ανάγκες της ΔΠΜ-Θ
16/04/2018 10:00 
 
Κοσμίδης Εμμ. Τ. 2310-360.224 1. Διακήρυξη με Παραρτήματα

2. Σχέδιο
Σύμβασης


3.Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)


ΔΠΜ-Θ/
Π.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
/3006641/2017 
Λήψη Eνδείξεων Mετρητών
Hλεκτρικής Eνέργειας
Kαταναλωτών Χ.Τ. της
Περιοχής Κομοτηνής
11/04/2018 10:00   Γραμματεία ΔΠΜ-Θ
Εθνικής Αμύνης 9Α
546 21 Θεσσαλονίκη
8ος όροφος
2310 360268
Συμπλήρωμα Νο1 

ΤΕΥΧΗ:

1) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

3) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

5) ΤΕΥΔ