Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Εθνικής Αμύνης 9Α, 546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. Κέντρο : 2310 360000

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης προκηρύσσει  τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς.
Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται από τα αρμόδια γραφεία που αναφέρονται στην σχετική στήλη, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 14:00.
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

ΔΠΜ-Θ/
ΤΥ-7/
2017
 Φύλαξη εγκαταστάσεων της ΔΠΜ-Θ στη Θεσσαλονίκη
23/02/2018
12:00
 
 Γραφείο 701 Τσιλιμιγκάκης Ν. τηλ.2310-360200 -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1 :

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 (ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΤΟΥ «ΣΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ»


1.Διακήρυξη
Όροι -Οδηγίες
Διαγωνισμού


 2.Σχέδιο
Σύμβασης

3.Πιστοποίηση
εργασιών


4.Τιμολόγιο
Προσφοράς


5.Τεύχος
Ασφαλίσεων


6.Κανονισμός
Ασφαλείας

7.Τεχνική
Περιγραφή


8. Ελάχιστο
Εργατικό Κόστος

9. ΤΕΥΔ


 ΔΠΜ-Θ/
ΠKΘ /ΤΥ/3/2017
ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Χ.Τ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 01/02/2018 
10:00 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΠΜ-Θ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 9Α-54621-Θεσ/νίκη

8ος όροφος
τηλ. 2310360265
2310360268
 
ΤΕΥΧΗ :

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

-ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

-ΤΕΥΔ ΔΠΜ-Θ/
ΠΔΘ
3006921/2017

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΔΡΑΣ ΠΕΡ.ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡ. ΛΑΓΚΑΔΑ
04/01/2018
10:00  
 
Τομέας Υποστήριξης
Αισώπου 20, 54627, Θεσσαλονίκη
4ος όροφος
κ. Τσικούδη Λεμ.
τηλ. 2310 584710
 
1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

3. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5. ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

6. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

7. ΤΕΥΔ

ΔΠΜ-Θ/ΠΔΘ
3006552/2017 
 
ΑΠΟΚΟΠΕΣ-ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ–ΘΡΑΚΗΣ 09/11/2017
10:00 
 
Τομέας Εκμετάλλευσης
Αισώπου 20
T.K 546 27 Θεσσαλονίκη
2ος όροφος
κ. Τζαμτζής Χαράλαμπος
τηλ.2310 584723
 
1) Τ.Ε.Υ.Δ. ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΠΕΣ-ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ

2)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΕΣ-ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ

3)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

4)ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ


6)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

7) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

8)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

9)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

10)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


11) ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΠΜ-Θ/ ΠΕΡ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ/ 3006556/2017
Λήψη ενδείξεων παροχών Χαμηλής Τάσης Καταναλωτών στην Περιοχή Καστοριάς της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης  
31/10/2017 
10:00
Περιοχή Καστοριάς
Λεωφόρος Κύκνων 36
ΤΚ.52100 Καστοριά
Ισόγειο
Προϊστάμενη Τομέα Χρηστών
κ. ΤΖΗΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΗΛ. 24670-87830
 
1.1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.3 Π1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

1.4 Π2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

1.5 Π3 Υπεύθυνη Επιστολή Αποδοχής των Όρων Διαγωνισμού & Σύμβασης

1.6 Π4 Δήλωση Συνυπευθυνότητας

1.7 Π5 Υπεύθυνη Δήλωση περί μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού

1.8 Π6 Υπεύθυνη Δήλωσης περί Συνδρομής Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής

1.9 Π7 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

1.10 Π8 Οικονομική Προσφορά

1.11 Π9 Σχέδιο Δήλωσης Ν1599_86

1.12 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

I. Διοικητικά Όρια Περιοχής Καστοριάς

II. Υπεύθυνη Δήλωση

III. Υπόδειγμα Ταυτότητας

IV. Υπόδειγμα Ειδικού Σήματος Οχήματος

V. Ασφαλίσεις

VI. Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

VII.Πίνακας Μηνιαίας Απόδοσης Εγκεκριμένων Εργασιών

ΔΠΜ-Θ/ΠΚ/ΤΥ/5 /2017 
 
«Καθαρισμός των χώρων των κτιρίων στην οδό Ειρήνης 65Α στην Κατερίνη, όπου στεγάζονται τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Π. Κατερίνης»

3/10/2017 
10:00 
 
Γραφείο Γραμματείας
Ειρήνης 65Α
Κατερίνη
2ος όροφος
Κα. ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ.
τηλ.23510-69432

1.Πρόσκληση

2.Τεχνικη Περιγραφή

3.Έντυπο οικονομικής προσφοράς.

4.Ασφαλίσεις

5.Διακήρυξη

6.Σύμβαση

7.Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης

8. Εγγυητική Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

9.Υπέυθυνη Δήλωση Αποδοχής.

ΔΠΜ-Θ/
ΤΥ-4/2017
Ταχυμεταφορά φακέλων και δεμάτων των Μονάδων της ΔΠΜ-Θ. 28/7/2017
10:00 
Γραφείο 806 Γραμματείας 8ος όροφος Παπαχρίστου Δ. τηλ.2310-360205 Πληροφορίες για το διαγωνισμό Καραγεωργοπούλου Τηλ.2310-360206 Συμπλήρωμα Νο1

1. Ανακοίνωση -Πρόσκληση

2. Όροι-Οδηγίες του διαγωνισμού και Παραρτήματα

3.Σχέδιο Σύμβασης

 ΔΠΜ-Θ/ΤΤΕΔ/ΥΔΕ
Ε-84/2017
Οικοδομικές εργασίες κατασκευής δύο υπογείων κτισμάτων στην Κοζάνη: (α) σε δημοτικό χώρο πρασίνου, στη γωνία των οδών Λοχαγού Κουβέλη & 3ης Σεπτεμβρίου (ΟΤ 769), στον συνοικισμό Αγίου Αθανασίου, Ε=31,00μ2 και (β) σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο, επί της οδού Ταϋγέτου (ΟΤ 696Α), στην περιοχή “Ξενία”, Ε=30,00μ2, για την εγκατάσταση και λειτουργία ισαρίθμων Υποσταθμών Διανομής (Υ/Σ Γ-10.5 & Δ-2.9 Κοζάνης) 02/08/2017 12.00  ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΤΗΛ.: 2310 965458
1.Τεύχος Ε1.Διακήρυξη

2.Τεύχος Ε2.Συμφωνητικό

3.Τεύχος Ε3.Ειδικοί Όροι

4.Τεύχος Ε4.Γενικοί Όροι

5.Τεύχος Ε5.Ασφαλίσεις

6. Τεύχος Ε6.Υποδείγματα

7.Τεύχος Ε7.Τιμολόγιο Προσφοράς

8.Τεύχος Ε8.Προμέτρηση- Προϋπολογισμός Προσφοράς

9.Τεύχος Ε9.Τεχνική Περιγραφή

10.Τεύχος Ε10.Τεχνικές Προδιαγραφές

11.Τεύχος Ε11.Πίνακας Σχεδίων

11.1.Σχέδιο1.Υ/Σ-Γ-10.5 Οικοδομικά

11.2.Σχέδιο 2 Υ/Σ-Γ-10.5 Στατικά

11.3.Σχέδιο 3 Υ/Σ-Γ-10.5 Διαρρύθμιση

11.4.Σχέδιο 4 Υ/Σ –Δ-2.9 Οικοδομικά 1

11.5.Σχέδιο 5 Υ/Σ –Δ-2.9 Οικοδομικά 2

11.6.Σχέδιο 6 Υ/Σ –Δ-2.9
Στατικά

11.7.Σχέδιο 7 Υ/Σ –Δ-2.9
Στατικά


12. ΤΕΥΔ 

 
ΔΠΜ-Θ
Περιοχή Αλεξανδρούπολης
Α/ΤΥ/1/2017
ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

27/07/2017
12:00 
 
Τομέας Υποστήριξης Περ.Αλεξ/πολης οδός Καποδιστρίου 24, 1ος όροφος Υπεύθυνη
κ. Β. Δεληγιάννη
τηλ. 251053504
 
ΤΕΥΧΗ :

1) ΤΕΥΔ

2) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


3) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ


5) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ


6) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ


7) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


8) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ


 ΔΠΜ-Θ/
Περιοχή Kεντρικής Θεσ/νίκης
 /ΤΥ/1/2017
ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25/7/2017 
10:00 
 
Τομέας Υποστήριξης Αγ.Δημητρίου 37-54632-Θεσ/νίκη

3ος όροφος
κ. Μακρίδου Πηνελόπη
τηλ. 2310 584565
 
ΤΕΥΧΗ :

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

-ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

-ΤΕΥΔ

 ΔΠΜ-Θ/
Περιοχή Δυτικής Θεσ/νίκης
3006072/2017
ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./
ΔΠΜ-Θ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
14/07/2017
10:00  
Τομέας Χρηστών
Αισώπου 20 546 27 Θεσσαλονίκη
2ος όροφος
κ. Μακρή Μαγδαληνή
τηλ. 2310 584781
 
- Τ.Ε.Υ.Δ. ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

1)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

2)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

3)ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

5)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

6) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

7)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

8)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Διοικητικά Όρια

ΔΠΜ-Θ/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΜΑΣ 001/2017 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΠΕΡ. ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ Υ/Π
Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
14/06/2017
12:00 
 
ΔΠΜ-Θ/
Π. ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΟΜΠΑΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2521050102
ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
2521050109
1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

3. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5. ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 ΔΠΜ-Θ/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ/
ΤΧΔ/2-2016
ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  17/5/2017 
10:00
Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης, οδός Εθνικής Αμύνης 9α, (Τ.Κ. 54621), τηλ. 2310-360000

1. Διακήρυξη
Όροι και οδηγίες


2. Πρόσκληση Καταμέτρησης

3. Σύμβαση

4. Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής των όρων

5. Παράρτημα I
Υπόδειγμα Ταυτότητας


6. Παράρτημα II
ασφαλίσεις


7. Παράρτημα ΙΙΙ
Οικονομική
προσφορά


8. Παράρτημα ΙV
Σύμβαση Εμπιστευτικότητας


9. Υποδείγματα