Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Λ. Συγγρού 47, 117 43 ΑΘΗΝΑ 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 ΔΝΥ 1.2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ:
«Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την χρηματοδότηση του έργου «Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης Μετρητών Μεγάλων πελατών Χαμηλής Τάσης» από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και το ΕΣΠΑ 2014-2020».

 25/06/2014
10:45

Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5 Αθήνα, 3ος όροφος, Γραφείο 307,
Β. Λάγιου τηλ. 210 9281740
Α. Μήτση τηλ. 210 9281768

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:         

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ

- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ

-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ