Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ
ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112 – ΑΘΗΝΑ 11741
ΤΗΛ.: 210 9008726
FAX: 210 9008737

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 ΔΠΝ/4002083/05.10.2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ ΑΒΒ REF 615 (HBFHAEAGANB1BAN1XD)

15/11/2017
10:00 

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/
ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 210 9008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00
Έως 14.00

 
ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:


-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
 ΔΠΝ/4002065-
12.09.2017
(κωδικός ΚΗΜΔΗΣ: 17PROC002096950.)

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ.

 
14/11/2017
10:00 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008726
κος ΚΩΤΣΙΑΒΡΑΣ

Από 08.00
Έως 14.00

 

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 ΔΠΝ/4002081/27.09.2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΠΝ/ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΚΥΘΝΟΥ, ΣΕΡΙΦΟΥ, ΣΙΦΝΟΥ, ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΚΙΜΩΛΟΥ.


 
13/11/2017
09:00 

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/
ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 210 9008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00
Έως 14.00

 
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:


-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

-ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

-ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ)

-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

-ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 ΔΠΝ/Π. ΚΩ
4002046/05.09.2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ, ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΛΕΡΟΥ, ΠΑΤΜΟΥ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ, ΛΕΙΨΩΝ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ.


 07/11/2017 
09:00 

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/
ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 210 9008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08:00
Έως 14:00

 
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:


-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

-ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

-ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ)

-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

-ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ


 
ΔΠΝ/4002012
04.08.2017


 
Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Ηλεκτρικής
Ενέργειας
Διοικητικής Περιοχής
Κώ.


 
06/11/2017
10:00 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008726
κος ΚΩΤΣΙΑΒΡΑΣ

Από 08:00
Έως 14:00

 

- TEYΔ

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

- ΣΥΜΒΑΣΗ

 
ΔΠΝ/4001955
28.06.2017


 
Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Ηλεκτρικής
Ενέργειας
Διοικητικής Περιοχής
Ηρακλείου.


 
31/10/2017
10:00 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008726
κος ΚΩΤΣΙΑΒΡΑΣ

Από 08:00
Έως 14:00

 

- TEYΔ

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

- ΣΥΜΒΑΣΗ