Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Δικτύου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
Λεωφόρος Συγγρού 24, 117 42 ΑΘΗΝΑ


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

      
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

                          

 

 ΔΔ-209

Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχων σε πενήντα πέντε (55) Εργολαβίες (Έργα) για την εκτέλεση κατασκευής έργων δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολο των Διοικητικών Περιοχών του ΔΕΔΔΗΕ και τους ΤΚΣΔ/ΔΠΑ και ΤΤΕΔ/ΔΠΝ.

 25/1/2018
10:00 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2

Απόφαση Κατακύρωσης 1192/19-6-2018


ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο1

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 5 (ΙΣΟΓΕΙΟ) ΤΗΝ 25.1.2018, ΗΜΕΡΑ Πέμπτη. ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 10.00 
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2109090837
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 05.07.2018

Απόφαση της Επιτροπής Προσφυγών-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Νο13

-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 2

-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Νο12

-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Νο11

-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Νο10

-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Νο9

-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Νο8

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Νο7

-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Νο6

-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Νο5

-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Νο4

-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Νο3

-Εκτελεστικός κανονισμός 2016 για το ΕΕΕΣ

-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Νο2

-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Νο1

1.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕ)

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3.ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

4.ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

6. ΣΧΕΔΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

6Α.ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

6Β.ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΔΑ

6Γ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

7.ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

8Α.ΟΔΗΓΙEΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 6-9-13-14

8Β.ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 15-20-22

8Γ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 34-45-48-58 A

8Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 31-45-48-58 Β

8Δ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 59-60-83-118-127-128-132-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ

9. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

9Α.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ GR 42-147

9Β.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ GR 152-249

9Γ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ GR 252-322

9Δ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EK

9Ε.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

10.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

11. ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ

11Α.ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ

11Β.ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ

11Γ. ΥΔ ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

11Δ. ΥΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

11Ε. ΥΔ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ

11ΣΤ. ΥΔ ΤΟΥ Ν.3310-2005

12. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ

 ΔΔ-208

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ» 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ορίζεται η 16η/06/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.
Οι προσφορές κατατίθενται στην Αίθουσα «Εκδηλώσεων», ισόγειο, Λ. Συγγρού 24, 117 42, Αθήνα,
ή
στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δικτύου, 5ος όροφος, Λ. Συγγρού 24, 117 42, Αθήνα, σε περίπτωση κωλύματος
ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔ
Αγίας Άννης 70, Αιγάλεω
Β. ΡΟΓΚΑΚΟΣ
210 3403202 

Τεύχη του Διαγωνισμού:

ΤΕΥΧΟΣ Α - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Β - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 
ΤΕΥΧΟΣ Γ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ Δ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ
            
ΤΕΥΧΟΣ Ε - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ Ζ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Η – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ Θ - ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

ΔΔ-207

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν° 1

            ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο3

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
Νο4

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
Νο5

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο6

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο7

Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ορίζεται η 21η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Οι προσφορές κατατίθενται στην Αίθουσα «Εκδηλώσεων», ισόγειο, Λ. Συγγρού 24, 117 42, Αθήνα,
ή
στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δικτύου, 5ος όροφος, Λ. Συγγρού 24, 117 42, Αθήνα, σε περίπτωση κωλύματος

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔ
Λ. Συγγρού 24, 117 42, Αθήνα
Δ. ΞΥΔΑΣ
210 9090891
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18/09/2015

Απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με το Διαγωνισμό ΔΔ-207 για το έργο «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων» 
           

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14/9/2015


Λαμβάνοντας υπόψη, αιτήματα εταιριών, για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (21.09.2015) υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού ΔΔ-207 που αφορά το έργο «Πιλοτικό Σύστημα Tηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων», νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 21η Οκτωβρίου 2015.
           
Με το Συμπλήρωμα Νο7 τροποποιείται η ημερομηνία υποβολής προσφορών στα τεύχη

A ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και

Β ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ 
          


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27/07/2015

  

Απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με το Διαγωνισμό ΔΔ-207 για το έργο «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων»
 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6/05/2015


Λαμβάνοντας υπόψη, αιτήματα εταιριών, για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (11.05.2015) υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού ΔΔ-207 που αφορά το έργο «Πιλοτικό Σύστημα Tηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων», νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 21η Σεπτεμβρίου 2015.

Με το Συμπλήρωμα Νο6 τροποποιείται η ημερομηνία υποβολής προσφορών στα τεύχη

A ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και

Β ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4/05/2015
 
Λαμβάνοντας υπόψη, πλήθος αιτημάτων εταιριών για παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον Διαγωνισμό ΔΔ αρ. 207 για το πιλοτικό έργο «Πιλοτικό Σύστημα τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων», σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ προτίθεται να εκδώσει Συμπλήρωμα Διακήρυξης με το οποίο θα παρατείνει την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Ο ακριβής ορισμός της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, θα προσδιοριστεί με την δημοσίευση του Συμπληρώματος της Διακήρυξης, το συντομότερο δυνατόν.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22/04/2015

Απάντηση σε ερώτημα που τέθηκε σχετικά με το Διαγωνισμό ΔΔ-207 για το έργο «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 09/04/2015

Απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με το Διαγωνισμό ΔΔ-207 για το έργο «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10/3/2014


Λαμβάνοντας υπόψη, αιτήματα εταιριών, για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (26/03/2015) υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού ΔΔ-207 που αφορά το έργο «Πιλοτικό Σύστημα Tηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων», νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 11η Μαΐου 2015.

Με το Συμπλήρωμα Νο5 τροποποιείται η ημερομηνία υποβολής προσφορών στα τεύχη

A ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  και

Β ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ 
      
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29/01/2015

Λαμβάνοντας υπόψη, τόσο ενστάσεις στη διαδικασία της διακήρυξης του έργου «Πιλοτικό Σύστημα τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων», καθώς και την παροχή διευκρινίσεων σε ερωτήσεις και σχόλια από ενδιαφερόμενους οίκους και τρίτους φορείς εκδόθηκε το Συμπλήρωμα Νο4.

Με το ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο4 τροποποιήθηκαν τα τεύχη:

ΤΕΥΧΟΣ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 4)

ΤΕΥΧΟΣ Β ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 4)

-ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 4)

- ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 4)

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 4)

9 . ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 4)

13. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 4)

9. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 4)

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 4) 
              
                     
        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8/1/2015

Λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τα σχετικά αιτήματα εταιριών για παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον Διαγωνισμό ΔΔ αρ. 207 για το πιλοτικό έργο «Πιλοτικό Σύστημα τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων», καθώς και την ανάγκη διασαφήνισης σημείων της Διακήρυξης όπως αυτό προέκυψε από ερωτήματα αλλά και από προσφυγές που υποβλήθηκαν επί της διαδικασίας του Διαγωνισμού, σας ενημερώνουμε ότι o ΔΕΔΔΗΕ αναμένεται να εκδώσει Συμπλήρωμα της Διακήρυξης.

Ως εκ τούτου, η ημερομηνία υποβολής προσφορών θα παραταθεί κατάλληλα. Ο ακριβής ορισμός της θα προσδιοριστεί με την δημοσίευση του Συμπληρώματος της Διακήρυξης εντός του Ιανουαρίου.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18/12/2014

Απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με το Διαγωνισμό ΔΔ-207 για το έργο «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18/12/2014


Λαμβάνοντας υπόψη, αιτήματα εταιρειών για επίσκεψη (site survey) σε Υποσταθμούς των γεωγραφικών περιοχών του έργου «Πιλοτικό Σύστημα τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων», εκδόθηκε ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17/12/2014

Λαμβάνοντας υπόψη, τόσο ενστάσεις στη διαδικασία της διακήρυξης του έργου «Πιλοτικό Σύστημα τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων», καθώς και την παροχή διευκρινίσεων σε ερωτήσεις και σχόλια από ενδιαφερόμενους οίκους και τρίτους φορείς εκδόθηκε το Συμπλήρωμα Νο3.

Με το ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο3 τροποποιήθηκαν τα τεύχη:

- ΤΕΥΧΟΣ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3)

- ΤΕΥΧΟΣ Β ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3)

-ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3)

- ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3)

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3)

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3)

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3)

9 . ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3)

10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΙΒΩΤΙΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3)

11.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3)

12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3)

13. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3)


01 Πίνακας Συμμόρφωσης Έργο (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3)

02 Πίνακας Συμμόρφωσης Κεντρικού Συστήματος (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3)

03 Πίνακας Συμμόρφωσης Μετρητές (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3)

11 Πίνακας Συμμόρφωσης Μικροαυτόματοι (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3)

13 Πίνακας Συμμόρφωσης Μέσου Επικοινωνίας (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31/10/2014

Λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τα νεότερα αιτήματα εταιριών, για παράταση της ημερομηνίας (3/11/2014) υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού ΔΔ αρ. 207 που αφορά στο έργο «Πιλοτικό Σύστημα τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων», καθώς και την ανάγκη που προέκυψε για έκδοση νέου Συμπληρώματος της Διακήρυξης που θα ακολουθήσει, η ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται ως η 30η Ιανουαρίου 2015.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2           

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10/10/2014

Λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τα νεότερα αιτήματα εταιριών, για παράταση της νέας ημερομηνίας (3/11/2014) υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού ΔΔ αρ. 207 που αφορά στο έργο «Πιλοτικό Σύστημα τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων», καθώς και την ανάγκη εκδίκασης των προσφυγών που υποβλήθηκαν επί της διαδικασίας του Διαγωνισμού, σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ αναμένεται να εκδώσει νέο Συμπλήρωμα της Διακήρυξης.

Ως εκ τούτου, η ημερομηνία υποβολής προσφορών εκτιμάται ότι θα παραταθεί προς τα τέλη του έτους. Ο ακριβής ορισμός της θα προσδιοριστεί με την δημοσίευση του Συμπληρώματος της Διακήρυξης εντός του Οκτωβρίου.» 
          

Με το ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 παρατάθηκε η ημερομηνία υποβολής των προσφορών και τροποποιήθηκαν τα τεύχη:
                       
- ΤΕΥΧΟΣ Α_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1)

ΤΕΥΧΟΣ Β_ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ_(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1)

-ΤΕΥΧΟΣ Γ_ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ_(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1)

- ΤΕYΧΟΣ ΣΤ_ ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ_ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1)

-
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ_(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1) 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19/9/2014

Το ΔΣ του ΔΕΔΔΗΕ στην συνεδρίαση της 18ης/9/2014 ενέκρινε την έκδοση Συμπληρώματος της Διακήρυξης του έργου «Πιλοτικό Σύστημα τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων», Διαγωνισμός ΔΔ αρ. 207, με το οποίο διασαφηνίζονται περαιτέρω σημεία της Διακήρυξης επί των οποίων είχαν προκύψει ερωτήματα αλλά και προσφυγές.

Ως εκ τούτου,
Νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών καθορίζεται η 3η/11/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00,
Οι προσφορές κατατίθενται στην Αίθουσα «Παρουσιάσεων», Χαλκοκονδύλη, αρ. 30, 6ος όροφος, Αθήνα, ή
Στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δικτύου, Χαλκοκονδύλη 22, 8°ς όροφος, Αθήνα, σε περίπτωση κωλύματος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  29/8/2014

Λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τα σχετικά αιτήματα εταιριών για παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον Διαγωνισμό ΔΔ αρ. 207 για το πιλοτικό έργο «Πιλοτικό Σύστημα τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων», καθώς και την ανάγκη διασαφήνισης σημείων της Διακήρυξης όπως αυτό προέκυψε από ερωτήματα αλλά και από προσφυγές που υποβλήθηκαν επί της διαδικασίας του Διαγωνισμού, σας ενημερώνουμε ότι o ΔΕΔΔΗΕ αναμένεται να εκδώσει Συμπλήρωμα της Διακήρυξης.

Ως εκ τούτου, η ημερομηνία υποβολής προσφορών εκτιμάται ότι θα παραταθεί προς τα τέλη Οκτωβρίου. Ο ακριβής ορισμός της θα προσδιοριστεί με την δημοσίευση του Συμπληρώματος της Διακήρυξης εντός του Σεπτεμβρίου.


Διευκρίνιση Νο1

Τα ακόλουθα υποδείγματα δίνονται σε ανοικτή μορφή (excel) προκειμένου να συμπληρωθούν στην ελληνική γλώσσα από όλους τους υποψήφιους Αναδόχους:

01 Πίνακας Συμμόρφωσης Έργο

02 Πίνακας Συμμόρφωσης Κεντρικού Συστήματος

03 Πίνακας Συμμόρφωσης Μετρητές

04 Πίνακας Συμμόρφωσης Οικιακή Οθόνη

05 Πίνακας Συμμόρφωσης Διαδικτυακή Πύλη

06 Πίνακας Συμμόρφωσης Πλατφόρμα Κινητές Συσκευές

07 Πίνακας Συμμόρφωσης Απαιτήσεις Ασφάλειας

08 Πίνακας Συμμόρφωσης Σφράγισης

09 Πίνακας Συμμόρφωσης Μετρητές Υποσταθμών

10 Πίνακας Συμμόρφωσης Κιβώτια

11 Πίνακας Συμμόρφωσης Μικροαυτόματοι 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ
TEYXH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

- ΤΕΥΧΟΣ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΤΕΥΧΟΣ Β ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ

-ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- ΤΕΥΧΟΣ Δ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

- ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

4. ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ

5. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ WEB
 
6. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

7. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

9 . ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΙΒΩΤΙΑ

11.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ