Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Οργάνωσης, Ασφάλειας Εργασίας & Στεγαστικής Μέριμνας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ(ΔΟΑΕΣΜ) 
Διαμαντοπούλου 10, 117 43 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 210 9090360


 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 
ΔΟΑΕΣΜ/60045


Ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την Παροχή Υπηρεσιών για : «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ».

 15/12/2016 14:00 

 

ΔΟΕΣΜ/ΤΑΕ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 10 117 43 ΑΘΗΝΑ ΙΣΟΓΕΙΟ κ. Ε. ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΤΗΛ.:210-9090370 FAX: 2109090378
mail e.kollatos@deddie.gr-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Νο2

- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Τα τεύχη θα παραλαμβάνονται από την ηλ. διεύθυνση www.deddie.gr
 
Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Β. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 
Δ. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Ε. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 
Ζ.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Θ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

- ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΛΑΞΕΩΝ