Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ
Λεωφόρος Αθηνών 72, 185 47 Ν.ΦΑΛΗΡΟ


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 
ΔEEΔ-20
 
Συμπλήρωμα 1

Συμπλήρωμα 2

Συμπλήρωμα 3


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΗ ΔΥΟ (2) Υ/Β ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΑΣΕΩΣ 20 KV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ «ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»

 
17/01/2017 10:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 17.01.2017 10:00 π.μ στο γραφείο 101, 1ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, ή Λ.Αθηνών 72 Ν. Φάληρο, 2°ς όροφος, πρωτόκολλο.

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα Σ. Μπακιρτζόγλου 210 9090633 Σ. Μάρακα 210 9090635
- Συμπλήρωμα Νο3

- Συμπλήρωμα Νο2

Συμπλήρωμα Νο 1

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1. Πρόσκληση

2. Όροι και Οδηγίες του Διαγωνισμού

3. Τεύχος Α - Συμφωνητικό

4. Τεύχος Β - Τιμολόγιο Προσφοράς

5. Τεύχος Γ - Ειδικοί Όροι

6. Τεύχος Δ - Τεχνική Περιγραφή Εργου

7. Τεύχος Ε - Τεχνικές Προδιαγραφές

8. Τεύχος ΣΤ - Μελέτη και Σχέδια

8.1 Βασικά στοιχεία μελέτης

8.2 Σχέδιο 37091-00-01_01

8.3 Σχέδιο Πυραμίδες Επισήμανσης

9. Τεύχος Η - Γενικοί Όροι

10. Τεύχος Θ - Προϋπολογισμός Προσφοράς

11. Τεύχος Ι - Ασφαλίσεις
 
12. Τεύχος ΙΑ - Υποδείγματα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

- Διευκρίνιση Νο1

- Διευκρίνιση Νο2

- Διευκρίνιση Νο3