Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ
Λεωφόρος Αθηνών 72, 185 47 Ν.ΦΑΛΗΡΟ


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 ΔEEΔ-22

Καθαρισμός εσωτερικών χώρων (μία φορά το χρόνο) και αποψίλωση εξωτερικών χώρων (δύο φορές τον χρόνο) των ΚΔ, των Περιφερειακών Υποσταθμών και των Υ/Σ 22/6,6 kV που βρίσκονται στην Αττική

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

01/03/2018
11:00
στο γραφείο 101, 1ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, ή Λ.Αθηνών 72 Ν. Φάληρο,
2°ς όροφος, πρωτόκολλο.

 ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα Fax: 210 9090632
 ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1. Διακήρυξη

2. Τεύχος Α - Σχέδιο Συμφωνητικού

3. Τεύχος Β - Τιμολόγιο Προσφοράς

4. Τεύχος Γ - Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

5. Τεύχος Ε- Προυπολογισμός Προσφοράς

6. Τεύχος ΣΤ- Ασφαλίσεις

7.Τεύχος Ζ - Υποδείγματα

ΔEEΔ-23 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kV ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ :
1. Υ/Σ ΡΟΔΙΝΙΟΥ – Κ.Δ ΡΟΔΟΥ
2. Ζ/Ξ ΣΟΡΩΝΗΣ – Κ.Δ ΡΟΔΟΥ


ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

15/03/2018
11:00
στο γραφείο 101, 1ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, ή Λ.Αθηνών 72 Ν. Φάληρο,
2°ς όροφος, πρωτόκολλο.

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα Fax: 210 9090632

Συμπλήρωμα Νο3

Το συμπλήρωμα αφορά στην παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Συμπλήρωμα Νο2


Το συμπλήρωμα αφορά στην τροποίηση των Τευχών:

-Διακήρυξη

-Σχέδιο Συμφωνητικού

-Τεχνική Περιγραφή

Συμπλήρωμα Νο1

Το Συμπλήρωμα αφορά στην παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1. Διακήρυξη

2. ΤΕΥΔ

3. Τεύχος Α - Σχέδιο Συμφωνητικού

4. Τεύχος Β - Τιμολόγιο Προσφοράς

5. Τεύχος Γ - Ειδικοί Όροι

6. Τεύχος Δ - Τεχνική Περιγραφή Εργου

7. Τεύχος Ε - Τεχνικές Προδιαγραφές

8. Τεύχος ΣΤ -Σχέδια

9. Τεύχος Ζ - Γενικοί Όροι

10. Τεύχος Η - Προμέτρηση Προϋπολογισμός

11. Τεύχος Θ - Ασφαλίσεις

12. Τεύχος Ι - Υποδείγματα


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

-Διευκρίνιση Νο1

-Διευκρίνιση Νο.2

-ΤΕΥΔ ΔΕΕΔ 23