Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ
Λεωφόρος Αθηνών 72, 185 47 Ν.ΦΑΛΗΡΟ


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 ΔEEΔ-25 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΥΛΟΥΣ:
ΛΕΡΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ - ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
13/09/2018
10:00 π.μ

μέσω των Συστημάτων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «sourceONE/tenderOne»  
Γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος της πλατφόρμας «sourceONE/ tenderOne δια της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα τηλ. 210 9090631,-3,-5,-7 Fax: 210 9090632   ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διακήρυξη  
 ΔEEΔ-ΥΛ-01 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ»

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 25/04/2018
09:30

Λ. Αθηνών 72
Ν. Φάληρο,
2ος όροφος, πρωτόκολλο.

ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα ΤΗΛ: 210 9090621
FAX: 210 9090622
e-mail: V.Ntali@deddie.gr  
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΔEEΔ-22

Καθαρισμός εσωτερικών χώρων (μία φορά το χρόνο) και αποψίλωση εξωτερικών χώρων (δύο φορές τον χρόνο) των ΚΔ, των Περιφερειακών Υποσταθμών και των Υ/Σ 22/6,6 kV που βρίσκονται στην Αττική

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

01/03/2018
11:00
στο γραφείο 101, 1ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, ή Λ.Αθηνών 72 Ν. Φάληρο,
2°ς όροφος, πρωτόκολλο.

 ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα Fax: 210 9090632
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1. Διακήρυξη

2. Τεύχος Α - Σχέδιο Συμφωνητικού

3. Τεύχος Β - Τιμολόγιο Προσφοράς

4. Τεύχος Γ - Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

5. Τεύχος Ε- Προυπολογισμός Προσφοράς

6. Τεύχος ΣΤ- Ασφαλίσεις

7.Τεύχος Ζ - Υποδείγματα


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

-Διευκρίνιση Ν° 1

ΔEEΔ-23 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kV ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ :
1. Υ/Σ ΡΟΔΙΝΙΟΥ – Κ.Δ ΡΟΔΟΥ
2. Ζ/Ξ ΣΟΡΩΝΗΣ – Κ.Δ ΡΟΔΟΥ


ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

15/03/2018
11:00
στο γραφείο 101, 1ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, ή Λ.Αθηνών 72 Ν. Φάληρο,
2°ς όροφος, πρωτόκολλο.

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα Fax: 210 9090632

Συμπλήρωμα Νο4

Το συμπλήρωμα αφορά στην τροποποίηση των τευχών

1. Διακήρυξη

2. Τεχνική Περιγραφή

3. Ειδικοί Όροι

4. ΤΕΥΔ

Συμπλήρωμα Νο3


Το συμπλήρωμα αφορά στην παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Συμπλήρωμα Νο2


Το συμπλήρωμα αφορά στην τροποίηση των Τευχών:

-Διακήρυξη

-Σχέδιο Συμφωνητικού

-Τεχνική Περιγραφή

Συμπλήρωμα Νο1

Το Συμπλήρωμα αφορά στην παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1. Διακήρυξη

2. ΤΕΥΔ

3. Τεύχος Α - Σχέδιο Συμφωνητικού

4. Τεύχος Β - Τιμολόγιο Προσφοράς

5. Τεύχος Γ - Ειδικοί Όροι

6. Τεύχος Δ - Τεχνική Περιγραφή Εργου

7. Τεύχος Ε - Τεχνικές Προδιαγραφές

8. Τεύχος ΣΤ -Σχέδια

9. Τεύχος Ζ - Γενικοί Όροι

10. Τεύχος Η - Προμέτρηση Προϋπολογισμός

11. Τεύχος Θ - Ασφαλίσεις

12. Τεύχος Ι - Υποδείγματα


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

-Διευκρίνιση Νο1

-Διευκρίνιση Νο.2

-ΤΕΥΔ ΔΕΕΔ 23

-Διευκρίνιση Νο. 3

-Διευκρίνιση Νο.4

-Διευκρίνιση Νο.5