Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5 - 7  ΑΘΗΝΑ 105 49

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής  προκηρύσσει τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς.

Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται από τα αρμόδια αγοραστικά γραφεία που αναφέρονται στη σχετική στήλη από Δευτέρα μέχρι Παρακευή και ώρες από 8:00 έως 13:00

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 ΔΠΑ/ΕΠ-6825 
 
 
«ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ» ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ).

29/01/2018
13:00  
 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΔΠΑ ΑΠΟ 08:00 – 13:00
(ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)
ΜΕΧΡΙ 29/01/2018


Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ
ΣΤΙΣ 30/01/2018
ημέρα ΤΡΙΤΗ
και ώρα 10:00
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, 7oς ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ :

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ)

2. TEYΧΟΣ Α΄ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ


3. ΤΕΥΔ ΜΕΛΕΤΕΣ
 

ΔΠΑ/ΕΠ-6821

 
«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ» ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ).

 12/02/2018 
 13:00
 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΔΠΑ ΑΠΟ 08:00 – 13:00
(ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)
ΜΕΧΡΙ 12/02/2018

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ
ΣΤΙΣ 13/02/2018
ημέρα ΤΡΙΤΗ
και ώρα 10:00 
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, 7oς ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ :

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ)

2. TEYΧΟΣ Α΄ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ


3. Ε.Ε.Ε.Π
 

ΔΠΑ/ΕΠ-6819

 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ
«ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΗΣ & ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ)».


18/12/2017
13:00 


 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΧΡΙ
18/12/2017 ώρα 13:00 μ.μ.
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7
8ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦ.809

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ
19/12/2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7,
7oς ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ :

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ)

2. ΤΕΥΧΟΣ Α΄ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ


3. ΤΕΥΔ «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΑΛΔ»ΔΠΑ/9171004/17

«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Υ/Σ ΠΟΛΕΩΣ 20/0,4 KV ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΑ».

07/12/2017
10:00 

 
 
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ
07/12/2017
και ώρα 10:00 π.μ.
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, 7oς ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724
ΤΗΛ.: 210 3253986


 
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 
2. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

7. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

9. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

10. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

ΔΠΑ/ΕΠ-6820

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΙΛ.-ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ).

07/12/2017
13:00  
 
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 08/12/2017
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
και ώρα 10:00 π.μ.
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, 7ος ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724

ΤΗΛ. : 210-3287319
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ :
 
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ)

3. ΤΕΥΧΟΣ Α’ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

4. ΤΕΥΧΟΣ Β’ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


5. ΤΕΥΔ-ΑΠΟΚΟΠΕΣ-ΑΤΔ

6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ

7. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

ΔΠΑ/ΕΠ-6803

 
«ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΟΥ» ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΩΝ (ΔΠΝ).23/11/2017
13:00 


 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ
ΣΤΙΣ 24/11/2017
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ.
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, 7oς ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ :

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ)

3. ΤΕΥΧΟΣ Α’ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

4. ΤΕΥΧΟΣ Β’ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


5. ΤΕΥΔ-ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ

7. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

11. ΟΔΗΓΙΑ Νο 128

 ΔΠΑ/
ΕΠ-6813/2017
 
ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ & ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ).


ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΔΠΑ ΜΕΧΡΙ 01/11/2017
ώρες 8:00 - 13:00
(ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 

 
 
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 02/11/2017
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα 10:00
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7,
7oς ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724

ΤΗΛ. : 210-3351564
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ :

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ)

3. ΤΕΥΧΟΣ Α΄ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

4. ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


5. ΤΕΥΔ-ΑΠΟΚΟΠΕΣ-ΑΤΔ

6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ

7. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΑΝΕΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔΠΑ 75505 
 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια Μελανιών Εκτυπωτών Διαφόρων Τύπων».

16/10/2017
13:00 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 8ος οροφ. Γραφ. 809

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ
17/10/2017
ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, 7oς ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724

 
ΤΕΥΧΗ :

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ)

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4. ΣΥΜΒΑΣΗ

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ


6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ


7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ