Πίνακες Διακηρύξεων Διαγωνισμών Δ/νσης Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 ΑΘΗΝΑ


Α: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Η Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών  προκηρύσσει τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού που αφορούν κεντρικές προμήθειες.
Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή από τα αρμόδια αγοραστικά γραφεία που αναφέρονται στη σχετική στήλη από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ώρες από 8:00 έως 15:30.
Η υποβολή προσφορών γίνεται στην πιο πάνω ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 98 - 100, Γραφείο 111, 1ος όροφος, Τηλ.: 210 9090469, κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στον πίνακα και στις καρτέλες των διαγωνισμών, έως τις 15:30.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΥΛΙΚΟ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 505804 Hλεκτρονικοί δέκτες ακουστικής συχνότητας
ελέγχου φωτισμού οδών.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 258.000,00 EYΡΩ.


08/03/2018  2ος όροφος
Γρ. 211.
Τηλ.: 210 9090526
 

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
 501712  
Συνθετικοί μονωτήρες
ανάρτησης και στήριξης.
Είδη: Δύο (2).
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%):5.007.600,00 EYΡΩ.


14/03/2018  2ος όροφος
Γρ. 208
Τηλ. 210 9090536 
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
 512708  
Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ διάρκειας επτά (7) ετών.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%):45.000.000,00 EYΡΩ.


14/03/2018  2ος όροφος
Γρ. 205
Τηλ.: 210 9090490
 
Διευκρίνιση Νο1

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ &
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ.
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
 505803  
Στελέχη ασφαλειών (τηκτά 20KV)
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 748.020,00 EYΡΩ.


21/03/2018   2ος όροφος
Γρ. 211
Τηλ.:210 9090526
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 503805 Πίνακες μέτρησης.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 99.000,00 EYΡΩ.


07/03/2018   2ος όροφος
Γρ. 223
Τηλ.:210 9090533
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

507701  Προμήθεια τηλεχειριζόμενων διακοπτών φορτίου SF6 ή κενού εναερίων δικτύων Μ.Τ.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη
αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανο-
μένης της επαύξησης 50%):
29.886.075,00 ΕΥΡΩ.
27/02/2018  2ος όροφος
Γρ. 223Β
Τηλ.: 210 9090556 
Διευκρίνιση Νο1

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ.

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
 506801 Φορητή συσκευή μέτρησης του συντελεστή διηλεκτρικών απωλειών (εφδ) και τις τάσεις βραχυκύκλωσης σε Μ/Σ ισχύος.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη
αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανο-
μενης της επαύξησης 50%):
77.000,00 ΕΥΡΩ.

06/03/2018  2ος όροφος
Γρ. 223
Τηλ.: 210 9090553
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 517801  
Παροχή υπηρεσιών για εργασίες συντήρησης και εσωτερικών διαρρυθμίσεων των κτηρίων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Προϋπολογισμένη δαπάνη:
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 405.000,00 EYΡΩ.


26/02/2018  2ος όροφος
Γρ. 302
Τηλ.: 210 9090531
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 512710 Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης του εγχειριδίου ποιότητας ενέργειας.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας :
225.000,00 ΕΥΡΩ.
(Συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης του 50%).
23/02/2018  2ος όροφος
Γρ. 206
Τηλ.: 210 9090490
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 501806  
Εμποτισμένοι ξύλινοι
στύλοι.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%):4.686.900,00 EYΡΩ.


12/03/2018  2ος όροφος
Γρ. 223
Τηλ.: 210 9090533
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department
501804   
Ειδικοί ρευματοδότες.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 243.000,00 EYΡΩ.


01/03/2018  2ος όροφος
Γρ. 223
Τηλ.210 9090533 
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 513703 Εκποίηση μετάλλων σιδήρου με άλλα μέταλλα.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη
αξία της προμήθειας:
604.480,00,00 ΕΥΡΩ.

 26/02/2018  2ος όροφος
Γρ. 205
Τηλ.210 9090490
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
 513702 Εκποίηση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη
αξία της προμήθειας:
206.250,00 ΕΥΡΩ.

26/02/2018  2ος όροφος
Γρ. 205
Τηλ.:210 9090490 
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 512804 Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης χρηστών ΕΔΔΗΕ και αναγγελίες βλαβών μέσω πενταψήφιου αριθμού του ΔΕΔΔΗΕ.
Προϋπολογισμένη δαπάνη: 950.000,00 ΕΥΡΩ.


06/03/2018   2ος όροφος
Γρ. 205
Τηλ.:210 9090490
 Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 503803 Μονοπολικοί και
τριπολικοί αποζεύκτες με συνθετικούς μονωτήρες 20KV.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 739.125,00 EYΡΩ.


29/03/2018  2ος όροφος
Γρ. 212
Τηλ.:210 9090528 
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
 501803  
Ανεμπότιστοι ξύλινοι
στύλοι.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%):11.160.900,00 EYΡΩ.


26/03/2018   2ος όροφος
Γρ. 211
Τηλ.210 9090526
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 507702 Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αυτόματου επαναφοράς τύπου κενού, εναερίων δικτύων Μ.Τ.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη
αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανο-
μενης της επαύξησης 50%):
14.299.500,00 ΕΥΡΩ.

28/03/2018   2ος όροφος
Γρ. 223Β
Τηλ.: 210 9090556
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ.
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 505801 Φυγοκεντρικοί τσιμεντόστυλοι.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%):8.831.887,50 EYΡΩ.


15/3/2018  2ος όροφος
Γρ. 211
Τηλ. 210 9090526 
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
 503802 Mονοπολικοί και τριπολικοί αποζεύκτες με μονωτήρες πορσελάνης 20 KV
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 1.558.500.00 EYΡΩ.


19/03/2018  2ος όροφος
Γρ. 212
Τηλ. 210 9090528 
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department
 
 503804 Κιβώτια ασφαλειών Χ.Τ δώδεκα (12) αναχωρήσεων με διακόπτη φορτίου.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 979.950,00 EYΡΩ.


08/03/2018  2ος όροφος
Γρ. 212
Τηλ.:210 9090528 
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
515710  Mακροχρόνια μίσθωση οχημάτων.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας :
378.240,00 ΕΥΡΩ.
(Συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης του 50%).
21/02/2018  2ος όροφος
Γρ. 204
Τηλ.210 9090543 
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 503702 Αλεξικέραυνα οξειδίου μετάλλου χωρίς διάκενα για δίκτυα διανομής 20KV με συνθετικό περίβλημα.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη
αξία της προμήθειας:
405.000,00 ΕΥΡΩ.

13/02/2018  2ος όροφος
Γρ. 212
Τηλ.: 210 9090528
 
 ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 503801 Κιβώτια τοποθέτησης
μονοφασικών και τριφασικών “έξυπνων” μετρητών
Χ.Τ.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 4.437.000,00 EYΡΩ.


 26/02/2018 2ος όροφος
Γρ. 212
Τηλ.210 9090528 
 
 Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:
 Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

508701  Τορροειδείς Μ/Σ έντασης διαιρούμενου πυρήνα για εγκατάσταση σε μονωμένο καλώδιο Υ.Τ.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 240.000,00 ΕΥΡΩ
 
31/01/2018  2ος όροφος
Γρ. 223.
Τηλ.: 210 9090553
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 
 Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English: 

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department
 
 503706 Αλεξικέραυνα οξειδίου μετάλλου χωρίς διάκενα για δίκτυα διανομής 20KV με συνθετικό περίβλημα.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη
αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανο-μένης της επαύξησης 50%):
3.024.000,00 ΕΥΡΩ.

 29/01/2018 2ος όροφος
Γρ. 212
Τηλ. 210 9090528ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department 

 501709 Τηκτά και βάσεις ασφαλειών Χ.Τ.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 757.518,00 EYΡΩ.
 
15.01.2018  2ος όροφος
Γρ. 208.
Τηλ.: 210 9090536
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English: 

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department
 
514703   

Ξηρογραφικό χαρτί
λευκό Α4.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη
αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανο-μένης της επαύξησης 50%):
61.500,00 ΕΥΡΩ.

12/01/2018

11:00 
 
 2ος όροφος
Γρ. 212
Τηλ.:210 9090528
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department
 
 502702 Εύκαμπτη ταινία αναρτήσεως συγκεντρικού καλωδίου.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη
αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανο-μένης της επαύξησης 50%):
127.837,50,00 ΕΥΡΩ.

04/12/2017  2ος όροφος
Γρ. 212
Τηλ.: 210 9090574
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

503709  Τριφασικός ηλεκτρονικός μετρητής, 3 στοιχείων, 4 αγωγών για σύνδεση μέσω Μ/Σ εντάσεως και μέσο επικοινωνίας ΜODEM.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη
αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομέ-νης της επαύξησης 50%):326.400,00 ΕΥΡΩ. 


 
11/12/2017  2ος όροφος
Γρ. 212
Τηλ.:210 9090528 
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
506702  Tρία (3) σετ πηνίων
μετασχηματιστή
ELECTROPUTERE.
Eνδεικτική προϋπολογισμένη
αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομέ-νης της προαίρεσης 50%): 198.000,00 ΕΥΡΩ.

13/11/2017  2ος όροφος
Γρ. 223
Τηλ. 210 9090565 
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 501706 Εμποτισμός και επανεμποτισμός ξυλείας ΔΕΔΔΗΕ με κρεοζωτέλαιο των προμηθευτών.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 22.041.300,00 EYΡΩ.


20/11/2017  2ος όροφος
Γρ. 208
Τηλ.210 9090536 
 

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 
 Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 512701 Πληροφοριακό
σύστημα κατάρτισης και παρακολούθησης
προϋπολογισμού
(BPC) της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο SAP – ERP.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας :
150.000,00 ΕΥΡΩ.
11/10/2017  2ος όροφος
Γρ. 206
Τηλ.210 9090490 
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

502706  Σφραγίδα μετρητή Μ.Τ. & Χ.Τ. για τη σφράγιση μετρητικών διατάξεων πελατών.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη
αξία της προμήθειας:
148.500,00 ΕΥΡΩ.
(συμπεριλαμβανομέ-νης της προαίρεσης).

09/10/2017  2ος όροφος
Γρ. 212
Τηλ.210 9090574 
 

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
515702   
Παροχή υπηρεσιών
για μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων.
Προϋπολογισμένη αξία:
273.120,00 ΕΥΡΩ.


14/06/2017  2ος όροφος
Γρ. 204
Τηλ.210 9090543

ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2 

 
 517702 Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη κτηρίων και
εγκαταστάσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο Ν. Αττικής.
Προϋπολογισμένη δαπάνη:
413.000.04 ΕΥΡΩ.
 
22/05/2017  3ος όροφος
Γρ. 302
Τηλ. 210 9090531
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/
Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1

For English: http://www.deddie.gr/
Default.
aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 
 517701 Λειτουργία κυλικείων κτηρίων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο Ν. Αττικής.
Προϋπολογισμένη
αξια: 264.000,00 ΕΥΡΩ.
18/05/2017  3ος Όροφος,
Γρ. 302
Τηλ.210 9090531 
 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ &
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

505615  Ανακοίνωση της κατάρτισης Πίνακα Προμηθευτών για ασφαλειοαποζεύκτες υπαίθρου 20KV με μονωτήρες πορσελάνης.   2ος ΄Οροφος,
Γρ. 208 
 Τηλ.2109090536 


Ανακοίνωση και
Τροποποίηση 
            Συμπληρώματος 3 και 4.  
 Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2        
 

 505612 Ανακοίνωση της κατάρτισης Πίνακα Προμηθευτών για μονοπολικούς και τριπολικούς αποζεύκτες ΜΤ με μονωτήρες πορσελάνης.    2ος ΄Οροφος,
Γρ. 208 
 Τηλ.2109090536

Ανακοίνωση και Τροποποίηση Συμπληρώματος 2.

Πρoσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθμ.:

1. 503601
2. 503623
3. 504701
4. 510809
5. 505610
6. 505612
7. 505714
8. 501701
9. 505615
10. 504901
11. 508901

1. Καλώδια και Αγωγοί  
2. Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων
3. Μετασχηματιστές Διανομής
4. Πίνακες Μ.Τ. Υ/Σ Διανομής και
Πελατών (Τύπου Ι και ΙΙ)
5. Αλεξικέραυνα Μ.Τ.
6. Μονοπολικοί και Τριπολικοί Αποζεύκτες Μ.Τ. με μονωτήρες πορσελάνης
7. Κιβώτια Μετρητών και Διακλάδωσης
8. Φυγοκεντρικοί Τσιμεντόστυλοι
9. Ασφαλειοαποζεύκτες Υπαίθρου 20 kV με μονωτήρες πορσελάνης και θήκες τηκτών (ανταλλακτικές) αυτών
10. Μονωτήρες ΜΤ
11. Συνεπτυγμένοι Υπαίθριοι Υ/Σ Διανομής

Ανοικτή

4ος Όροφος Γρ.412
Τηλ. 210 5210860
& 3ος όροφος
     Γρ. 309 
Τηλ.210 5210839

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την κατάρτιση πίνακα προμηθευτών σχετικά 
με τα αναγραφόμενα υλικά