Πίνακες Διακηρύξεων Διαγωνισμών Δ/νσης Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 ΑΘΗΝΑ


Α: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Η Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών  προκηρύσσει τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού που αφορούν κεντρικές προμήθειες.
Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή από τα αρμόδια αγοραστικά γραφεία που αναφέρονται στη σχετική στήλη από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ώρες από 8:00 έως 15:30.
Η υποβολή προσφορών γίνεται στην πιο πάνω ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 98 - 100, Γραφείο 111, 1ος όροφος, Τηλ.: 210 9090469, κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στον πίνακα και στις καρτέλες των διαγωνισμών, έως τις 15:30.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΥΛΙΚΟ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 506702 Tρία (3) σετ πηνίων
μετασχηματιστή
ELECTROPUTERE.
Eνδεικτική προϋπολογισμένη
αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομέ-νης της προαίρεσης 50%): 198.000,00 ΕΥΡΩ.
Συμπλήρωση της αρχικής διακήρυξης με το αγγλικό κείμενο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.

25/10/2017   2ος όροφος
Γρ. 223
Τηλ.:210 9090565
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο 4.
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
 503702 Αλεξικέραυνα οξειδίου μετάλλου χωρίς διάκενα για δίκτυα διανομής 20KV με συνθετικό περίβλημα.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη
αξία της προμήθειας:
450.000,00 ΕΥΡΩ.

16/11/2017  2ος όροφος
Γρ. 212
Τηλ. 210 9090528.
 
Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 
 Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English: 

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
 501706 Εμποτισμός και επανεμποτισμός ξυλείας ΔΕΔΔΗΕ με κρεοζωτέλαιο των προμηθευτών.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 22.041.300,00 EYΡΩ.


20/11/2017  2ος όροφος
Γρ. 208
Τηλ.210 9090536 
 

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 
 Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 512701 Πληροφοριακό
σύστημα κατάρτισης και παρακολούθησης
προϋπολογισμού
(BPC) της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο SAP – ERP.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας :
150.000,00 ΕΥΡΩ.
11/10/2017  2ος όροφος
Γρ. 206
Τηλ.210 9090490 
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

502706  Σφραγίδα μετρητή Μ.Τ. & Χ.Τ. για τη σφράγιση μετρητικών διατάξεων πελατών.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη
αξία της προμήθειας:
148.500,00 ΕΥΡΩ.
(συμπεριλαμβανομέ-νης της προαίρεσης).

09/10/2017  2ος όροφος
Γρ. 212
Τηλ.210 9090574 
 

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
515702   
Παροχή υπηρεσιών
για μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων.
Προϋπολογισμένη αξία:
273.120,00 ΕΥΡΩ.


14/06/2017  2ος όροφος
Γρ. 204
Τηλ.210 9090543

ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2 

 
 517702 Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη κτηρίων και
εγκαταστάσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο Ν. Αττικής.
Προϋπολογισμένη δαπάνη:
413.000.04 ΕΥΡΩ.
 
22/05/2017  3ος όροφος
Γρ. 302
Τηλ. 210 9090531
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/
Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1

For English: http://www.deddie.gr/
Default.
aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 
 517701 Λειτουργία κυλικείων κτηρίων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο Ν. Αττικής.
Προϋπολογισμένη
αξια: 264.000,00 ΕΥΡΩ.
18/05/2017  3ος Όροφος,
Γρ. 302
Τηλ.210 9090531 
 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ &
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

505615  Ανακοίνωση της κατάρτισης Πίνακα Προμηθευτών για ασφαλειοαποζεύκτες υπαίθρου 20KV με μονωτήρες πορσελάνης.   2ος ΄Οροφος,
Γρ. 208 
 Τηλ.2109090536 


Ανακοίνωση και
Τροποποίηση 
            Συμπληρώματος 3 και 4.  
 Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2        
 

 505612 Ανακοίνωση της κατάρτισης Πίνακα Προμηθευτών για μονοπολικούς και τριπολικούς αποζεύκτες ΜΤ με μονωτήρες πορσελάνης.    2ος ΄Οροφος,
Γρ. 208 
 Τηλ.2109090536

Ανακοίνωση και Τροποποίηση Συμπληρώματος 2.

Πρoσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθμ.:

1. 503601
2. 503623
3. 504701
4. 510809
5. 505610
6. 505612
7. 505714
8. 501701
9. 505615
10. 504901
11. 508901

1. Καλώδια και Αγωγοί  
2. Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων
3. Μετασχηματιστές Διανομής
4. Πίνακες Μ.Τ. Υ/Σ Διανομής και
Πελατών (Τύπου Ι και ΙΙ)
5. Αλεξικέραυνα Μ.Τ.
6. Μονοπολικοί και Τριπολικοί Αποζεύκτες Μ.Τ. με μονωτήρες πορσελάνης
7. Κιβώτια Μετρητών και Διακλάδωσης
8. Φυγοκεντρικοί Τσιμεντόστυλοι
9. Ασφαλειοαποζεύκτες Υπαίθρου 20 kV με μονωτήρες πορσελάνης και θήκες τηκτών (ανταλλακτικές) αυτών
10. Μονωτήρες ΜΤ
11. Συνεπτυγμένοι Υπαίθριοι Υ/Σ Διανομής

Ανοικτή

4ος Όροφος Γρ.412
Τηλ. 210 5210860
& 3ος όροφος
     Γρ. 309 
Τηλ.210 5210839

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την κατάρτιση πίνακα προμηθευτών σχετικά 
με τα αναγραφόμενα υλικά