Πίνακες Διακηρύξεων Διαγωνισμών Δ/νσης Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 ΑΘΗΝΑ


Α: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Η Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών  προκηρύσσει τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού που αφορούν κεντρικές προμήθειες.
Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή από τα αρμόδια αγοραστικά γραφεία που αναφέρονται στη σχετική στήλη από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ώρες από 8:00 έως 15:30.
Η υποβολή προσφορών γίνεται στην πιο πάνω ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 98 - 100, Γραφείο 111, 1ος όροφος, Τηλ.: 210 9090469, κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στον πίνακα και στις καρτέλες των διαγωνισμών, έως τις 15:30.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΥΛΙΚΟ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

515702   
Παροχή υπηρεσιών
για μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων.
Προϋπολογισμένη αξία:
273.120,00 ΕΥΡΩ.


14/06/2017  2ος όροφος
Γρ. 204
Τηλ.210 9090543

ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2 

 
 517702 Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη κτηρίων και
εγκαταστάσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο Ν. Αττικής.
Προϋπολογισμένη δαπάνη:
413.000.04 ΕΥΡΩ.
 
22/05/2017  3ος όροφος
Γρ. 302
Τηλ. 210 9090531
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/
Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1

For English: http://www.deddie.gr/
Default.
aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 
 517701 Λειτουργία κυλικείων κτηρίων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο Ν. Αττικής.
Προϋπολογισμένη
αξια: 264.000,00 ΕΥΡΩ.
18/05/2017  3ος Όροφος,
Γρ. 302
Τηλ.210 9090531 
 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ &
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

513701  Eκποίηση ανταλλακτικών φορτηγών οχημάτων Mercedes. 25/04/2017  2ος όροφος
Γρ. 206
Τηλ 210 9090540 
 

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 514701

Φαρμακευτικό υλικό και αντηλιακή κρέμα.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία: 161.100,00

06/04/2017 2ος Όροφος,
Γρ. 204
Τηλ.210 9090541 
 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ &
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 514609
Μονωτικά ακόντια γενικής χρήσης. Προσαρμογέας χειρισμών.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 144.000,00 ΕΥΡΩ.
 13/12/2016 2ος όροφος
Γρ. 204.
Τηλ.: 210 9090543
 

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 514607
Σκάλες από Fiberglass. Σκάλες πλαστικές.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 271.500,00 ΕΥΡΩ.
03/11/2016 
 2ος όροφος
Γρ. 204.
Τηλ.: 210 9090543

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

503609  Βάση & θήκη ασφαλειοαποζεύκτη υπαίθρου 20KV με μονωτήρα πορσελάνης κανονικής και ενισχυμένης μόνωσης.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 1.914.720,00 ΕΥΡΩ. 
 

 10/11/2016  2ος όροφος
Γρ. 212
Τηλ.210 9090528

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 507603
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (RTU) ΤΥΠΟΥ Ι & ΙΙ.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 976.000,00 ΕΥΡΩ.
 22/11/2016 2ος όροφος
Γρ. 223.
Τηλ.: 210 9090553 
 

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ &
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

 508601
Μετασχηματιστές μετρήσεως (τάσεως Μ.Τ. και εντάσεως
Μ.Τ.).
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 1.001.133.000,00 ΕΥΡΩ.
08/12/2016 
 2ος όροφος
Γρ. 223.
Τηλ.: 210 9090553

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ &
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2

505615  Ανακοίνωση της κατάρτισης Πίνακα Προμηθευτών για ασφαλειοαποζεύκτες υπαίθρου 20KV με μονωτήρες πορσελάνης.   2ος ΄Οροφος,
Γρ. 208 
 Τηλ.2109090536 


Ανακοίνωση και
Τροποποίηση 
            Συμπληρώματος 3 και 4.  
 Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2        
 

 505612 Ανακοίνωση της κατάρτισης Πίνακα Προμηθευτών για μονοπολικούς και τριπολικούς αποζεύκτες ΜΤ με μονωτήρες πορσελάνης.    2ος ΄Οροφος,
Γρ. 208 
 Τηλ.2109090536

Ανακοίνωση και Τροποποίηση Συμπληρώματος 2.

Πρoσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθμ.:

1. 503601
2. 503623
3. 504701
4. 510809
5. 505610
6. 505612
7. 505714
8. 501701
9. 505615
10. 504901
11. 508901

1. Καλώδια και Αγωγοί  
2. Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων
3. Μετασχηματιστές Διανομής
4. Πίνακες Μ.Τ. Υ/Σ Διανομής και
Πελατών (Τύπου Ι και ΙΙ)
5. Αλεξικέραυνα Μ.Τ.
6. Μονοπολικοί και Τριπολικοί Αποζεύκτες Μ.Τ. με μονωτήρες πορσελάνης
7. Κιβώτια Μετρητών και Διακλάδωσης
8. Φυγοκεντρικοί Τσιμεντόστυλοι
9. Ασφαλειοαποζεύκτες Υπαίθρου 20 kV με μονωτήρες πορσελάνης και θήκες τηκτών (ανταλλακτικές) αυτών
10. Μονωτήρες ΜΤ
11. Συνεπτυγμένοι Υπαίθριοι Υ/Σ Διανομής

Ανοικτή

4ος Όροφος Γρ.412
Τηλ. 210 5210860
& 3ος όροφος
     Γρ. 309 
Τηλ.210 5210839

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την κατάρτιση πίνακα προμηθευτών σχετικά 
με τα αναγραφόμενα υλικά