Πίνακες Διακηρύξεων Διαγωνισμών Δ/νσης Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 ΑΘΗΝΑ


Α: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

 

Η Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών προκηρύσσει τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς για την προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών:
Οι Διαγωνισμοί με εκτιμώμενη αξία Σύμβασης μεγαλύτερη από 60.000,00€ και ημερομηνία δημοσίευσης μετά την 12.3.2018 διενεργούνται μέσω των Συστημάτων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «sourceONE».


Οι Οικονομικοί Φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν, θα πρέπει να:
• αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στα συστήματα της «cosmoONE» στο σύνδεσμο http://www.cosmo-one.gr/register/  
• συνδεθούν στα συστήματα της «cosmoONE» μέσω του συνδέσμου https://www.marketsite.gr/  

Για την τεχνική υποστήριξη των Οικονομικών Φορέων στη διαδικασία εγγραφής και υποβολής προσφορών, η «cosmoONE» παρέχει δωρεάν Υπηρεσία Υποστήριξης Πελατών, η οποία είναι διαθέσιμη καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00 - 17:00) στα τηλέφωνα 210 2723360 – 801 11 15500 και/ή στο email: helpdesk@cosmo-one.gr  

Οδηγίες Εγγραφής στα συστήματα της «cosmoONE» (registration) 

Οδηγός χρήστη Οικονομικού Φορέα για την εφαρμογή Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών

Συμπλήρωμα: Οδηγός Προμηθευτή Ανάθεση ανά Είδος

Συμπλήρωμα: Οδηγός Προμηθευτή Ανάθεση ανά Ομάδα Ειδών 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΥΛΙΚΟ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 514805  Χαρτί υγείας και χειρόμακτρο χάρτινου τύπου MARK.

Προϋπολογισμένη
αξία :
54.000,00 ΕΥΡΩ.18/09/2018
10:00
 
 2ος όροφος
Γρ. 204
Τηλ.: 210 9090543

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English: 

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department


 517812 Παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά εξοπλισμού και αντικειμένων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στο λεκανοπέδιο Αττικής. 
 
Προϋπολογισμένη
δαπάνη (συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 171.000,00 ΕΥΡΩ. 
 
 

20/09/2018 
  12:00 
 
3ος όροφος
Γρ. 302
Τηλ.:210 9090531 
 
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department
  
 508801 Τριφασικοί μετασχηματιστές διανομής.

Προϋπολογισμένη
αξία :
54.904.164,00 ΕΥΡΩ.17/10/2018
12:00
 
2ος όροφος
Γρ. 223
Τηλ.: 210 9090553

 
 ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English: 

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department507804   Μονωτικά έλαια υπογείων καλωδίων.

Προϋπολογισμένη
αξία :
87.588,00 ΕΥΡΩ.  24/08/2018
12:00
 2ος όροφος
Γρ. 223
Τηλ.: 210 9090553

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English: 

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department


 512811 Υλοποίηση Κεντρικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στην Αθήνα και τοπικού ΚΕΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα (ΗΣ) της Ρόδου.

Προϋπολογισμένη
αξία :
6.480.000,00 ΕΥΡΩ.
 
25/09/2018
14:00
 
2ος όροφος
Γρ. 207
Τηλ.: 210 9090538
 

512811.xml

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English: 

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department
 
 515804 Μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων.


Προϋπολογισμένη
αξία :
5.400.000,00 ΕΥΡΩ.
 
07/09/2018
12:00
 
2ος όροφος
Γρ. 206.
Τηλ.: 210 9090540
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

515804.xml

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English: 

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department
512812  Ανάδειξη αναδόχου για το νέο « Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου» του ΔΕΔΔΗΕ.

Προϋπολογισμένη
αξία :
33.600.000,00 ΕΥΡΩ.
 
20/09/2018
14:00
 
2ος όροφος
Γρ. 204
Τηλ.: 210 9090543
 
512812.xml 

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English: 

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department
508805  Τριφασικοί μετασχηματιστές 150/21 KV, ισχύος 40/50 MVA και 20/25 MVA, Dyn 1 και ανταλλακτικά αυτών.

Προϋπολογισμένη
αξία :
10.479.750,00 ΕΥΡΩ
 
20/09/2018
12:00
 
2ος όροφος
Γρ. 223.
Τηλ.: 210 9090553
 
Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English: 

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department
 
 517809 Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, μεθόδου 3

Προϋπολογισμένη
αξία: (συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%)
453.750,00 ΕΥΡΩ.
 
03/08/2018

12:00
 
3ος όροφος
Γρ. 302.
Τηλ.: 210 9090531
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

517809.xml


Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English: 

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department
 
517807  Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του εξοπλισμού παραγωγής εκτυπώσεων και αντιγράφων

Ενδεικτική προϋπολογισμένη
αξία ( συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%) :
304.500,00 ΕΥΡΩ.
 
27/07/2018

12:00
 
3ος όροφος
Γρ. 312.
Τηλ.: 210 9090573
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English: 

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department
 
 
503809  Βάση & θήκη ασφαλειοαποζεύκτη υπαίθρου 20 KV κανονικής & ενισχυμένης μόνωσης με μονωτήρες πορσελάνης

Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 2.965.320,00 ΕΥΡΩ
 
06/09/2018

12:00
 
2ος όροφος
Γρ. 212
Τηλ.: 210 9090528
 
 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English: 

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department 
 507803 Ενδεικτικά διέλευσης σφάλματος υπογείων δικτύων ΜΤ και μονάδες επικοινωνίας

Προϋπολογισμένη
αξία :
1.952.250,00 ΕΥΡΩ.
 
13/09/2018

12:00
 
2ος όροφος
Γρ. 223.
Τηλ.: 210 9090553
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department 
 515802 Γερανοφόρα φορτηγά οχήματα , 4Χ2, πετρελαιοκίνητα , με γερανό 12tm και με γερανό 10tm.

Προϋπολογισμένη
αξία :
535.000.00 ΕΥΡΩ.
 
03/09/2018

15:00 
2ος όροφος
Γρ. 204.
Τηλ.: 210 9090543
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English: 

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department
 
 503808 Τριφασικοί “ έξυπνοι”
ηλεκτρονικοί μετρητές Χ.Τ. & μέσο επικοινωνίας ( MODEM )

Ενδεικτική προϋπολογισμένη
αξία ( συμπεριλαμβανομένη
ς της επαύξησης 50%)
576.000,00 ΕΥΡΩ. 
 
 

03/09/2018 

12:00 
 
2ος όροφος
Γρ. 212
Τηλ.:210 9090528 
 
 
 Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department
 517808 Παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας για την τηλεμέτρηση “έξυπνων” ηλεκτρονικών μετρητών χαμηλής τάσης με κάρτες SIM κινητής τηλεφωνίας.

Προϋπολογισμένη
αξία (συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%) :
6.195.600,00 ΕΥΡΩ.28/09/2018
12:00
 
 3ος όροφος
Γρ. 302
Τηλ.: 210 9090531

ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

517808.xml

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English: 

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

   
 517810 Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και Signature updates για τα checkpoint 12200 Next Generation Threat Prevention Gateways

Ενδεικτική προϋπολογισμένη
αξία :
165.000,00 ΕΥΡΩ. 
 
 

 24/07/2018 3ος όροφος
Γρ. 312
Τηλ.:210 9090573 
 
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department
512808  Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης στη ΔΥΠΜ

Προϋπολογισμένη
αξία :
432.000,00 ΕΥΡΩ.20/07/2018   2ος όροφος
Γρ. 205
Τηλ. 210 9090540

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
507802  Συνεπτυγμένοι υπαίθριοι Υ/Σ διανομής.

Προϋπολογισμένη
αξία :
2.078.040,00 ΕΥΡΩ.25/07/2018  2ος όροφος
Γρ. 223
Τηλ.:210 9090553 

 
 ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 514803 Προμήθεια στολών προστασίας από κακοκαιρία.

Προϋπολογισμένη
αξία :
950.805,00 ΕΥΡΩ.


03/09/2018
12:00
2ος όροφος
Γρ. 205
Τηλ.: 210 9090541
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

514803.xml


514803.xml

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

517803   
Φύλαξη κτηρίων και εγκαταστάσεων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. στο νομό Αττικής.

Προϋπολογισμένη
αξία (συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%) :
984.000,00 ΕΥΡΩ.


17/07/2018  3ος όροφος
Γρ. 302
Τηλ.: 210 9090531
 
517803.xml

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
 513804  
Εκποίηση αχρήστων υλικών.

Προϋπολογισμένη
αξία :
223.710,00 ΕΥΡΩ.


28/06/2018  2ος όροφος
Γρ. 205
Τηλ.: 210 9090575
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

513803  Εκποίηση συγκεντρικά καλώδια Cu

Προϋπολογισμένη
αξία :
2.204.825,00 ΕΥΡΩ.


27/06/2018  2ος όροφος
Γρ. 205
Τηλ.: 210 9090575
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
 517805  
Προμήθεια εξοπλισμού επέκτασης του επιχειρησιακού storage και ανανέωση σύμβασης εξοπλισμού και λογισμικού σε κεντρικά συστήματα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Προϋπολογισμένη
αξία :
250.500,00 ΕΥΡΩ.


11/06/2018  3ος όροφος
Γρ. 302
Τηλ.: 210 9090531
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department 
 513801 Εκποίηση αχρήστων υλικών.

Προϋπολογισμένη
αξία :
599.194,00 ΕΥΡΩ.


11/06/2018   2ος όροφος
Γρ. 205
Τηλ.: 210 9090575
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
517804  Επιπαλάμιοι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές “ TABLETS ”
Ενδεικτική προϋπολογισμένη
αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομέ-νης της επαύξησης 50%):228.000,00 ΕΥΡΩ.


07/06/2018  3ος όροφος
Γρ. 302
Τηλ.: 210 9090531
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
 517806  
Προμήθεια αδειών χρήσης του λογισμικού VMware και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης
Προϋπολογισμένη
αξία :
171.000,00 ΕΥΡΩ.


08/06/2018  3ος όροφος
Γρ. 302
Τηλ.: 210 9090531
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
 505802 Βάσεις και φυσίγγια
Ασφαλειών Χ.Τ.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 124.878,75 EYΡΩ.


29/05/2018  2ος όροφος
Γρ. 211
Τηλ.: 210 9090526
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 

 Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 507801 Συγκροτήματα κυψελωτών πινάκων (ομάδα Α,Β & Γ) και ανταλλακτικά αυτών.

Προϋπολογισμένη αξία:
6.777,685,50 ΕΥΡΩ.


09/07/2018  2ος όροφος
Γρ. 223Β
Τηλ.210 9090556
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Προσαρμογή Οδηγού χρήστη Οικονομικού Φορέα Διαγωνισμού 507801

507801.xml

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 515801 Καλαθοφόρα οχήματα μικτού ύψους με μονωτικό καλάθι.

Ενδεικτική προϋπολογισμένη
αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομέ-νης της επαύξησης 50%):832.500,00 ΕΥΡΩ.


03/09/2018
15.30
2ος όροφος
Γρ. 204
Τηλ.: 210 9090543
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο3 και ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

515801.xml


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2


Συμπλήρωμα Νο1

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 512806  
Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης στη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της δαπάνης
418.000,00 EYΡΩ.


30/04/2018  2ος όροφος
Γρ.206
Τηλ. 210 9090540 
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 517802  
Καθαρισμός κτηρίων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στο νομό Αττικής.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της δαπάνης
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 1.773,504,00 EYΡΩ.


04/06/2018 3ος όροφος
Γρ.302
Τηλ.:210 9090531 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
 (Παράταση & Τροποίηση)


517802.xml


Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

  
505804  Hλεκτρονικοί δέκτες ακουστικής συχνότητας ελέγχου φωτισμού οδών.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 258.000,00 EYΡΩ.
 
03/05/2018  2ος όροφος
Γρ. 211.
Τηλ.: 210 9090526
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English: 

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department
 
505803   
Στελέχη ασφαλειών (τηκτά 20KV)
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 748.020,00 EYΡΩ.


19/04/2018  2ος όροφος
Γρ. 211
Τηλ.: 210 9090526
 
 ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 503709 Τριφασικός ηλεκτρονικός μετρητής, 3 στοιχείων, 4 αγωγών για σύνδεση μέσω Μ/Σ εντάσεως και μέσο επικοινωνίας ΜODEM.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη
αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομέ-νης της επαύξησης 50%):326.400,00 ΕΥΡΩ.


24/04/2018  2ος όροφος
Γρ. 212
Τηλ.: 210 9090528
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 501804  
Ειδικοί ρευματοδότες.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 243.000,00 EYΡΩ.


14/05/2018 2ος όροφος
Γρ. 223
Τηλ.: 210 9090533
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 503803 Μονοπολικοί και
τριπολικοί αποζεύκτες με συνθετικούς μονωτήρες 20KV.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 739.125,00 EYΡΩ.


 03/05/2018 2ος όροφος
Γρ. 212
Τηλ.:210 9090528 
 
Διευκρινίσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 507702 Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αυτόματου επαναφοράς τύπου κενού, εναερίων δικτύων Μ.Τ.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη
αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανο-
μενης της επαύξησης 50%):
14.299.500,00 ΕΥΡΩ. 

 
30/05/2018 2ος όροφος
Γρ. 223Β
Τηλ.: 210 9090556
 
 ΠΑΡΑΤΑΣΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ &
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ.

Διευκρίνιση Νο3

Διευκρίνιση Νο2

Διευκρίνιση Νο 1

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

501712  Συνθετικοί μονωτήρες ανάρτησης και στήριξης.
Είδη: Δύο (2).
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%):5.007.600,00 EYΡΩ

03/04/2018  2ος όροφος
Γρ. 208.
Τηλ.:210 9090536.
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English: 

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department
 
503802
 
Mονοπολικοί και τριπολικοί αποζεύκτες με μονωτήρες πορσελάνης 20 KV
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 1.558.500.00 EYΡΩ.


02/05/2018  2ος όροφος
Γρ. 212.
Τηλ.: 210 9090528
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

Συμπλήρωμα Νο2

Συμπλήρωμα Νο1

 Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English: 

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
 503805 Πίνακες μέτρησης.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 99.000,00 EYΡΩ.


28/03/2018  2ος όροφος
Γρ. 223.
Τηλ.: 210 9090533
 
 ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English: 

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department


 515710 Mακροχρόνια μίσθωση οχημάτων.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας :
378.240,00 ΕΥΡΩ.
(Συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης του 50%).
27/03/2018  2ος όροφος
Γρ. 204
Τηλ.: 210 9090543
 
Συμπλήρωμα Νο3

Διευκρίνισεις

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 502801 Θερμοσυστελλόμενοι συνδέσμοι διακλάδωσης Χ.Τ για σύνδεση καλωδίων παροχής σε υπόγεια καλώδια Χ.Τ με μόνωση XLPE.
.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη
αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομέ-νης της επαύξησης 50%):112.500,00 ΕΥΡΩ.


26/03/2018  2ος όροφος
Γρ. 212
Τηλ.210 9090574 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department
 
 501803  
Ανεμπότιστοι ξύλινοι
στύλοι.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%):19.203.240,00 EYΡΩ.


 12/04/2018  2ος όροφος
Γρ. 214
Τηλ.: 210 9090533
ΠΑΡΑΤΑΣΗ &
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

503804  Κιβώτια ασφαλειών Χ.Τ δώδεκα (12) αναχωρήσεων με διακόπτη φορτίου.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 979.950,00 EYΡΩ.


11/04/2018  2ος όροφος
Γρ. 212
Τηλ.:210 9090528 
 
Διευκρινίσεις

Συμπλήρωμα Νο2

Παράταση & Τροποποίηση

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
512804  Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης χρηστών ΕΔΔΗΕ και αναγγελίες βλαβών μέσω πενταψήφιου αριθμού του ΔΕΔΔΗΕ.
Προϋπολογισμένη δαπάνη: 950.000,00 ΕΥΡΩ.


30/03/2018  2ος όροφος
Γρ. 205
Τηλ.: 210 9090490
 
Διευκρινίσεις Νο1

512804 ΕΕΕΣ.xml

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΤΡΟΠΟ-
ΠΟΙΗΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 501802
Συντηρητικό εγκατεστημένων
ξύλινων στύλων.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 2.587.500,00 EYΡΩ. 


 
 29/03/2018  2ος όροφος
Γρ. 211
Τηλ.: 210 9090526
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department
 
 503801 Κιβώτια τοποθέτησης
μονοφασικών και τριφασικών “έξυπνων” μετρητών
Χ.Τ.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 4.437.000,00 EYΡΩ.


25/04/2018  2ος όροφος
Γρ. 212
Τηλ.: 210 9090528
 
Διευκρινίσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
 512708  
Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ διάρκειας επτά (7) ετών.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%):45.000.000,00 EYΡΩ.


14/03/2018  2ος όροφος
Γρ. 205
Τηλ.: 210 9090490
 
512708 ΕΕΕΣ..xml

Διευκρίνιση Νο2


512708 EEEΣ .xml

Διευκρίνιση Νο1

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ &
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ.
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
 503805 Πίνακες μέτρησης.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 99.000,00 EYΡΩ.


07/03/2018   2ος όροφος
Γρ. 223
Τηλ.:210 9090533
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

507701  Προμήθεια τηλεχειριζόμενων διακοπτών φορτίου SF6 ή κενού εναερίων δικτύων Μ.Τ.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη
αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανο-
μένης της επαύξησης 50%):
29.886.075,00 ΕΥΡΩ.
27/02/2018  2ος όροφος
Γρ. 223Β
Τηλ.: 210 9090556 
Διευκρίνιση Νο2

Διευκρίνιση Νο1


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ.

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
 506801 Φορητή συσκευή μέτρησης του συντελεστή διηλεκτρικών απωλειών (εφδ) και τις τάσεις βραχυκύκλωσης σε Μ/Σ ισχύος.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη
αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανο-
μενης της επαύξησης 50%):
77.000,00 ΕΥΡΩ.

06/03/2018  2ος όροφος
Γρ. 223
Τηλ.: 210 9090553
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 501806  
Εμποτισμένοι ξύλινοι
στύλοι.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%):4.686.900,00 EYΡΩ.


12/03/2018  2ος όροφος
Γρ. 223
Τηλ.: 210 9090533
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department
 505801 Φυγοκεντρικοί τσιμεντόστυλοι.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%):8.831.887,50 EYΡΩ.


15/3/2018  2ος όροφος
Γρ. 211
Τηλ. 210 9090526 
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
505615  Ανακοίνωση της κατάρτισης Πίνακα Προμηθευτών για ασφαλειοαποζεύκτες υπαίθρου 20KV με μονωτήρες πορσελάνης.   2ος ΄Οροφος,
Γρ. 208 
 Τηλ.2109090536 


Ανακοίνωση και
Τροποποίηση 
            Συμπληρώματος 3 και 4.  
 Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2        
 

 505612 Ανακοίνωση της κατάρτισης Πίνακα Προμηθευτών για μονοπολικούς και τριπολικούς αποζεύκτες ΜΤ με μονωτήρες πορσελάνης.    2ος ΄Οροφος,
Γρ. 208 
 Τηλ.2109090536

Ανακοίνωση και Τροποποίηση Συμπληρώματος 2.

Πρoσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθμ.:

1. 503601
2. 503623
3. 504701
4. 510809
5. 505610
6. 505612
7. 505714
8. 501701
9. 505615
10. 504901
11. 508901

1. Καλώδια και Αγωγοί  
2. Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων
3. Μετασχηματιστές Διανομής
4. Πίνακες Μ.Τ. Υ/Σ Διανομής και
Πελατών (Τύπου Ι και ΙΙ)
5. Αλεξικέραυνα Μ.Τ.
6. Μονοπολικοί και Τριπολικοί Αποζεύκτες Μ.Τ. με μονωτήρες πορσελάνης
7. Κιβώτια Μετρητών και Διακλάδωσης
8. Φυγοκεντρικοί Τσιμεντόστυλοι
9. Ασφαλειοαποζεύκτες Υπαίθρου 20 kV με μονωτήρες πορσελάνης και θήκες τηκτών (ανταλλακτικές) αυτών
10. Μονωτήρες ΜΤ
11. Συνεπτυγμένοι Υπαίθριοι Υ/Σ Διανομής

Ανοικτή

4ος Όροφος Γρ.412
Τηλ. 210 5210860
& 3ος όροφος
     Γρ. 309 
Τηλ.210 5210839

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την κατάρτιση πίνακα προμηθευτών σχετικά 
με τα αναγραφόμενα υλικά