Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Πρακτορείου Καρπάθου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 ΔΠΝ
Π.ΡΟΔΟΥ

      Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Πρακτορείου Καρπάθου

10/07/2018
 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ/ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 108

ΡΟΔΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Τηλ. 2241027468

Κος Παρασκευάς
Από 08.00
 Έως 14.00
Τα Τεύχη της Διακήρυξης θα διατίθενται σε έντυπη μορφή μέχρι και την
09/07/2018, ώρα
14:00μμ από την ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 108, ΡΟΔΟΣ- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ