Δημόσια Διαβούλευση : Προμήθεια Λογισμικού Μελετών Ανάπτυξης Δικτύου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, ΑΘΗΝΑ, 117 43 
ΤΗΛ.: 210 9281600

Διακήρυξη

Ημερομηνία λήξης της Διαβούλευσης

Τεχνικές Περιγραφές

«Προμήθεια Λογισμικού Μελετών Ανάπτυξης Δικτύου»

Οι συμμετέχοντες στη Διαβούλευση μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους ή τα αιτήματα για περαιτέρω διευκρινήσεις έως τις 13:00 μ.μ. της 15ης Σεπτεμβρίου 2017 μέσω e-mail με θέμα «Procurement of Software for Distribution Network Planning Studies» με ταυτόχρονη αποστολή στα ακόλουθα e-mails:

e.leonidaki@deddie.gr 
 
e.voumvoulakis@deddie.gr  

Technical Description Accompanied Material