Δημόσια Διαβούλευση : Προμήθεια Τριφασικών Μετασχηματιστών 150/21 kV, 40/50 MVA και 20/25 MVA, Dyn1, καθώς και των ανταλλακτικών τους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, ΑΘΗΝΑ, 117 43 
ΤΗΛ.: 210 9281600

Διακήρυξη

Ημερομηνία λήξης της Διαβούλευσης

Τεχνικές Περιγραφές

«Προμήθεια Τριφασικών Μετασχηματιστών 150/21 kV, 40/50 MVA και 20/25 MVA, Dyn1, καθώς και των ανταλλακτικών τους»

Οι συμμετέχοντες στη Διαβούλευση μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους συνοδευόμενα από πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικά φυλλάδια του προσφερόμενου εξοπλισμού έως τις 13:00 της 23ης Φεβρουαρίου 2018 στη Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου:

Εγγράφως:

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου
Λ. Αθηνών 72,
185 47 Νέο Φάληρο,
T : 210 4814482,
Fax : 210 4803599
Προς: κ. Α. Δράτσα, Δ/ντή Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου

Ή

Μέσω E-MAIL με ταυτόχρονη αποστολή στα ακόλουθα E-MAILS:


a.dratsas@deddie.gr
p.theodorakis@deddie.gr
n.trapezontas@deddie.gr
v.ntali@deddie.gr
c.makri@deddie.gr
e.gogos@deddie.gr
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην Αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται αναρτημένη η τεχνική περιγραφή στην Αγγλική Γλώσσα

Τεχνική Περιγραφή

Απαιτήσεις Διακήρυξης-Σύμβασης