Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικής Προδιαγραφής Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, ΑΘΗΝΑ, 117 43 
ΤΗΛ.: 210 9281600

Διακήρυξη

Ημερομηνία λήξης της Διαβούλευσης

Τεχνικές Περιγραφές

«Σταθμοί Φόρτισης Μεθόδου 3 Ηλεκτρικών Οχημάτων»

Οι συμμετέχοντες στη Διαβούλευση μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους έως 23 Φεβρουαρίου 2018 στη Διεύθυνση Δικτύου:

Εγγράφως:

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Διεύθυνση Δικτύου/ Κλάδος Μετρήσεων
Τηλ. : 210 9090882,
FAX : 210 9090887
Λεωφ. Συγγρού 24,
117 42 Αθήνα,
Υπόψη : κ. Κ. Μαγκανιώτη

Ή

Μέσω E-MAIL:
k.magkaniotis@deddie.gr  

Τεχνική Προδιαγραφή
«Σταθμοί Φόρτισης Μεθόδου 3 Ηλεκτρικών Οχημάτων»