Δημ. Διαβούλευση Παροχής Υπηρεσιών κατάρτισης του Εγχειριδίου Ποιότητας Ενέργειας και περιγραφής των αναγκαίων συστημάτων για την παρακολούθηση της Π.Ε. κατά τα οριζόμενα στον Κώδ. Διαχ. του ΕΔΔΗΕ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, ΑΘΗΝΑ, 117 43 
ΤΗΛ.: 210 9281600

Διακήρυξη

Ημερομηνία λήξης της Διαβούλευσης

Τεχνικές Περιγραφές

«Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης του Εγχειριδίου Ποιότητας Ενέργειας και περιγραφής των αναγκαίων συστημάτων για την παρακολούθηση της Ποιότητας Ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ».

Οι συμμετέχοντες στη Διαβούλευση μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους έως τις 13:00 μ.μ. της 31ης Ιουλίου 2017 στη Διεύθυνση Δικτύου:

Εγγράφως:

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Διεύθυνση Δικτύου
Λεωφόρος Συγγρού 24,
117 42 ΑΘΗΝΑ,
T : 210 9090813,
Fax : 210 9235735
Προς: κ. Γ. Παπουτσή, Δ/ντή Διεύθυνσης Δικτύου

Ή

Μέσω E-MAIL με ταυτόχρονη αποστολή στα ακόλουθα E-MAILS:
ge.papoutsis@deddie.gr  
c.katsanos@deddie.gr  
g.tsitilos@deddie.gr  
f.gakis@deddie.gr  
c.apostolopoulos@deddie.gr  
d.stratogiannis@deddie.gr  


Τεύχος Διαγωνισμού

Σχέδιο Σύμβασης