Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Περιγραφών (α) Ενδεικτικού Διελεύσεως Σφάλματος (ΕΔΣ) και (β) Μονάδας επικοινωνίας ΕΔΣ με ΚΣΕ SCADA για τηλε-ένδειξη σφαλμάτων σε Υποσταθμούς ΜΤ/ΧΤ εσωτερικού χώρου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, ΑΘΗΝΑ, 117 43 
ΤΗΛ.: 210 9281600

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

«Προμήθεια Ενδεικτικών Διέλευσης Σφάλματος (ΕΔΣ) για ανίχνευση σφαλμάτων σε Υποσταθμούς ΜΤ/ΧΤ εσωτερικού χώρου».

«Προμήθεια Μονάδων Επικοινωνίας για σύνδεση με Ενδεικτικά Διέλευσης Σφάλματος σε Υποσταθμούς ΜΤ/ΧΤ εσωτερικού χώρου».
Οι συμμετέχοντες στη Διαβούλευση μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους συνοδευόμενα από πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικά φυλλάδια του προσφερόμενου εξοπλισμού έως τις 13:00 της 31ης Ιουλίου 2017 στη Διεύθυνση Δικτύου:

Εγγράφως:

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Διεύθυνση Δικτύου
Λεωφόρος Συγγρού 24,
117 42 ΑΘΗΝΑ,
T : 210 9090813,
Fax : 210 9235735
Προς: κ. Γ. Παπουτσή, Δ/ντή Διεύθυνσης Δικτύου

Ή

Μέσω E-MAIL με ταυτόχρονη αποστολή στα ακόλουθα E-MAILS:
ge.papoutsis@deddie.gr  
c.katsanos@deddie.gr  
s.makrynikas@deddie.gr  
n.batsaris@deddie.gr  
a.tzevelekos@deddie.gr  
n.brilis@deddie.gr  
m.bazakos@deddie.gr  

CONFIDENTIALITY AGREEMENT

FPI TECHNICAL DESCRIPTION 

CU TECHNICAL DESCRIPTION

FE5-IEC 60870-5-101-104 Inter-Operability Lists

IEC 60870-5-104 Interoperability Guide for STM System

Interoperability definition of TELEGYR 8000