Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, ΑΘΗΝΑ, 117 43 
ΤΗΛ.: 210 9281600

Διακήρυξη

Ημερομηνία λήξης της Διαβούλευσης

Τεχνικές Περιγραφές

Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ

Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους έως την Παρασκευή 6.10.2017 και ώρα 13:00 με τους ακόλουθους τρόπους:

α. εγγράφως στη Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών/ Τομέας ΕΥ&ΓΥ (Λεωφόρος Συγγρού 98 -100, 117 41 Αθήνα)

β. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ταυτόχρονη αποστολή στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

S.Stroumpoulis@deddie.gr ,
 
D.Tzanikos@deddie.gr ,

C.Giannopoulou@deddie.gr  

P.Argiti@deddie.gr  -Διαγωνισμός 

-Αντικείμενο & Προδιαγραφές


Τα τεύχη έχουν γίνει upload στο σύνδεσμο:

https://drive.google.com/drive/folders/0B-9TBD1SvOZxTUhGcUVNYlRMNTg?usp=sharing