Δημόσια Διαβούλευση: "Προκαταρτικό Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2018-2022"

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, ΑΘΗΝΑ, 117 43 
ΤΗΛ.: 210 9281600

Θέμα

Αναλυτική περιγραφή

Αρχεία

Προκαταρτικό Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2018-2022

Ο ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 109 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής (ΕΔΔΗΕ), θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Προκαταρκτικό Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου (ΣΑΔ) για το πρώτο έτος εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου (ΚΔΔ), που αφορά στην περίοδο 2018 – 2022. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους μέχρι την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017 με ταυτόχρονη αποστολή στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και θεματολογική συσχέτιση "ΣΑΔ 2018 - 2022":

ge.papoutsis@deddie.gr  
e.leonidaki@deddie.gr  
c.christodoulou@deddie.gr  

Οι απόψεις των συμμετεχόντων θα αποσταλούν στη ΡΑΕ και θα ληφθούν υπόψη από τον ΔΕΔΔΗΕ κατά τη σύνταξη του τελικού Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου 2018-2022, που θα υποβληθεί στη ΡΑΕ προς έγκριση.
Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2018 – 2022 

Παράρτημα Γ