Ψηφιοποίηση-αποτύπωση-καταχώρηση γεωγραφικών και περιγραφικών δεδομένων του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, ΑΘΗΝΑ, 117 43 
ΤΗΛ.: 210 9281600

Διακήρυξη

Ημερομηνία λήξης της Διαβούλευσης

Τεχνικές Περιγραφές

Ψηφιοποίηση-αποτύπωση-καταχώρηση γεωγραφικών και περιγραφικών δεδομένων του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας των πέντε (5) Περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ στη βάση δεδομένων γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών

 Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους έως την Παρασκευή 03/11/2017 και ώρα 13.00 με τους ακόλουθους τρόπους :

α. εγγράφως στη Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών/Τομέα Προμηθειών Δικτύου (Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα)

β, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ταυτόχρονη αποστολή στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση :

- S.Kroustis@deddie.gr  - Πρόσκληση

-Τεύχος Διακήρυξης

-Υπόδειγμα Σύμβασης

-Τεχνικές Προδιαγραφές

-Παράρτημα Α
 
-Παράρτημα Β &

-Παράρτημα Γ