Στα πλαίσια της βελτίωσης των υπηρεσιών µας προς τους Καταναλωτές ηλεκτρισµού, εφαρµόζεται από 1/4/2014 (µε την έγκριση της ΡΑΕ) το πρόγραµµα «Εγγυηµένες Υπηρεσίες», µέσω του οποίου σας παρέχουµε τα ακόλουθα εγγυηµένα όρια ποιότητας:

1. Αν ζητήσετε προσφορά για παροχή ρεύµατος που δεν χρειάζεται επέκταση δικτύου, θα σας γνωστοποιήσουµε την προσφορά µέσα σε 15 εργάσιµες ηµέρες από την αίτησή σας.

2. Αν θέλετε προσφορά για παροχή ρεύµατος που χρειάζεται επέκταση δικτύου, θα σας γνωστοποιήσουµε την προσφορά µέσα σε 20 εργάσιµες ηµέρες από την αίτησή σας.

3. Αν ζητήσετε κατασκευή παροχής ρεύματος που δεν χρειάζεται επέκταση δικτύου, θα την υλοποιήσουµε µέσα σε 20 εργάσιµες ηµέρες από την πληρωµή της συμμετοχής σας.

4. Αν θέλετε κατασκευή παροχής ρεύµατος που χρειάζεται συνήθη επέκταση δικτύου, θα την υλοποιήσουµε µέσα σε 40 εργάσιµες ηµέρες από την πληρωµή της συµµετοχής σας.

5. Αν χρειάζεστε σύνδεση νέου µετρητή σε υπάρχουσα παροχή, θα την υλοποιήσουµε µέσα σε 4 εργάσιµες ηµέρες αφότου εκπληρώσετε τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις.

6. Αν θέλετε αντικατάσταση καµένης ασφάλειας ή επαναφορά του µικροαυτόµατου του µετρητή σας,θα επέµβουµε εντός 4 ωρών από την αναγγελία τους στην Υπηρεσία µας.

7. Αν µας στείλετε παράπονο ειδικά για ποιότητα τάσης της παροχής σας, θα το εξετάσουµε επισταµένως και θα σας απαντήσουµε εγγράφως µέσα σε 30 εργάσιµες ηµέρες.

8. Εάν είστε καταναλωτής µέσης τάσης και έχει διακοπεί η ηλεκτρική τροφοδότησή σας εξ αιτίας θεµάτων ∆ικτύου, θα την επαναφέρουµε εντός 12 ωρών από την αναγγελία της.

9. Αν η παροχή σας έχει διακοπεί λόγω χρέους και ζητήσει επανασύνδεση ο αρµόδιος Προµηθευτής σας, θα την υλοποιήσουµε µέσα σε 2 εργάσιµες ηµέρες.

10. Αν κάνετε αίτηση (οι ίδιοι ή µέσω του Προµηθευτή σας) για τη διακοπή της παροχής σας,θα την ικανοποιήσουµε µέσα σε 3 εργάσιµες ηµέρες.

11. Αν ζητήσετε µέσω του Προµηθευτή σας την επανασύνδεση της παροχής σας (όταν η διακοπή δεν έχει γίνει λόγω χρέους), θα την υλοποιήσουµε µέσα σε 3 εργάσιµες ηµέρες.

12. Αν ζητήσετε οι ίδιοι ή µέσω του Προµηθευτή σας τον έλεγχο αξιοπιστίας του µετρητή, θα τον ελέγξουµε επισταµένως και θα σας ενηµερώσουµε µέσα σε 20 εργάσιµες ηµέρες.

13. Αν µας στείλετε παράπονο ή αίτηµα πληροφοριών, θα σας απαντήσουµε εγγράφως µέσα σε 15 εργάσιµες ηµέρες (εφόσον για την εξέταση δεν απαιτείται επιτόπια µετάβαση).

14. Αν µας στείλετε παράπονο ή αίτηµα πληροφοριών, θα σας απαντήσουµε εγγράφως µέσα σε 20 εργάσιµες ηµέρες (εφόσον για την εξέταση απαιτείται επιτόπια µετάβαση).

Στους χρόνους εγγυηµένων υπηρεσιών δεν λαµβάνονται υπόψη οι τυχόν καθυστερήσεις εξ αιτίας άλλων τρίτων, ενώ ειδικά στα πολύ µικρά νησιά γίνεται µια προσαρµογή των ορίων.

Σε όποιες περιπτώσεις δεν πετύχουµε να τηρήσουµε τις ανωτέρω υποσχέσεις µας, το ποσό που θα καταβάλλεται στους δικαιούχους (ως έµπρακτη ένδειξη της δέσµευσής µας) θα είναι 15 ευρώ  για κάθε εγγυηµένη υπηρεσία, πλην της 8ης, όπου το ποσό θα είναι 150 ευρώ.

Για καλύτερη διαχείριση και αξιοπιστία της διαδικασίας, η καταβολή ποσών στους δικαιούχους θα γίνεται ανά εξάµηνο και ειδικότερα εντός τριµήνου από τη λήξη του κάθε εξαµήνου.

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα καταβάλλει τα αντίστοιχα ποσά στους δικαιούχους µε δική του µέριµνα, χωρίς δηλαδή να απαιτείται σχετική αίτηση εκ µέρους τους.