ΑΓΟΡΑ

1. Για τους πελάτες

- Σταθερός στόχος του ΔΕΔΔΗΕ είναι η περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και της εξυπηρέτησης των πελατών.

- Στο πλαίσιο αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών (Smart Grid & Smart Metering) που θα αναβαθμίσουν καθοριστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη μεθόδων για την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και στην βελτιστοποίηση της ενεργειακής συμπεριφοράς των πελατών του.

- Ο ΔΕΔΔΗΕ λειτουργεί πάντοτε με στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης και διαφανούς πρόσβασης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, Καταναλωτών, Προμηθευτών και Παραγωγών, στα Δίκτυα του Ηλεκτρισμού.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

O ΔΕΔΔΗΕ παρέχει μέσω της ιστοσελίδας του στους πελάτες:

- Δυνατότητα υποβολής αίτησης για ένταξη στην κατηγορία ευάλωτων πελατών ή/και στους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ).

- Αποστολή της ένδειξης του μετρητή, ώστε να χρησιμοποιείται στην έκδοση των «έναντι» λογαριασμών και παράλληλα ενημέρωση για τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.

- Ενημέρωση για τις Εγγυημένες Υπηρεσίες. Ο ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια της ποιοτικής εξυπηρέτησης έχει καθορίσει συγκεκριμένες προθεσμίες για τις βασικές υπηρεσίες που παρέχει προς τους πελάτες του.

- Διαρκή ενημέρωση για το θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο (Νομοθεσία, Αποφάσεις ΡΑΕ) που αφορά στα Φωτοβολταϊκά και στις άλλες ΑΠΕ.2. Για τους συνεργάτες, τους εργολάβους και τους προμηθευτές

- Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει θεσπίσει γενική ρήτρα σε όλες τις διακηρύξεις της επιχείρησης για την τήρηση από τους εργολάβους και τους τυχόν υπεργολάβους τους της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους, με πρόβλεψη καταγγελίας της σύμβασης και αποκλεισμού του εργολάβου από μελλοντικούς διαγωνισμούς, σε περίπτωση καθ’ υποτροπής παραβίασής της.

- Παράλληλα έχει θέσει σε λειτουργία πληροφοριακά συστήματα για την καλύτερη διαχείριση των εργολάβων (π.χ. σύστημα πιστοποίησης έργων εργολάβων «Γόρδιος», με το οποίο επιταχύνονται οι διαδικασίες και προωθούνται άμεσα οι πληρωμές χωρίς να εξαντλούνται τα χρονικά περιθώρια για την πληρωμή των πιστοποιημένων εργασιών).

- Επιπλέον ο ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με κύριους προμηθευτές του, για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη συμπεριφορά του προμηθευόμενου εξοπλισμού και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

- Στην ιστοσελίδα του, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει αναρτήσει τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών καθώς και τις διακηρύξεις έργων και προμηθειών για τη διευκόλυνση και άμεση πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων.

- Με στόχο τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα, ο ΔΕΔΔΗΕ θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση μέσα από την ιστοσελίδα του τις διακηρύξεις για την τελική διαμόρφωσή τους, με όρους πλήρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας.