Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή των προβλέψεων του ν.4152/2013 όπως ισχύει, για την εγγυοδοσία σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης προ της 01.01.2015

                                                                                                                                                06.04.2015 


Σε συνέχεια των από 19.12.2014 και 15.01.2015 κοινών ανακοινώσεων των Διαχειριστών Συστήματος και Δικτύου αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4152/2013 περί εγγυοδοσίας για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει προκαταρτική λίστα έργων αρμοδιότητάς του για τα οποία οι εκδοθείσες προ της 01.01.2015 Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν, λόγω μη εκπλήρωσης των προβλέψεων του ν.4152/2013 όπως ισχύει, ήτοι λόγω μη προσκόμισης από τους φορείς των έργων αυτών της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής.

Η ως άνω προσωρινή λίστα θα οριστικοποιηθεί μέχρι το πέρας του τρέχοντος μηνός, μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων.