Κοινή Ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σε εφαρμογή του ν.4152/2013, όπως ισχύει

                                                                                                                                            15.01.2015


Σε συνέχεια της από 19.12.2014 Κοινής Ανακοίνωσης ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ περί της εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων που ισχύουν από 01.01.2015 για την εγγυοδοσία σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, θέτουμε υπόψη των ενδιαφερομένων, ότι μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από το ν.4152/2013 σχετικής Υπουργικής Απόφασης, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 24839/03.12.2010 (ΦΕΚ Β’ 1901/2010), ο δε τύπος και το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να ακολουθούν το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής ν.4152_2013).