Ενημέρωση 2.6.2016

Νέα από την Ελληνική αγορά ενέργειας:

• Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την προστασία των καταναλωτών ενέργειας δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεση επί των έγγραφων αναφορών καταναλωτών ενέργειας, οι οποίες υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ κατά το έτος 2015, με στόχο την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και προσώπων στην αγορά ενέργειας. (Α.1)
Κατά το έτος 2015, που αποτελεί το τρίτο έτος εφαρμογής του ΚΠΗΕ, η σταδιακή μείωση των αναφορών που υποβάλλονται στη ΡΑΕ σε συνδυασμό με τη μείωση των αιτημάτων ενημέρωσης προς την Αρχή, αποτελούν ενδεχομένως ένδειξη της επάρκειας και πληρότητας του εν λόγω Κώδικα ως προς τη διευθέτηση των σημαντικών προβλημάτων της λιανικής αγοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε θέματα προστασίας των καταναλωτών. Επιπλέον, οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προσαρμόστηκαν σε σημαντικό βαθμό στις θεσμικές τους υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις διατάξεις του ΚΠΗΕ, έχουν σημειώσει σημαντικό έργο στην ενημέρωση των καταναλωτών, με την έκδοση εταιρικών εντύπων για τις υπηρεσίες τους, τις αναλυτικές χρεώσεις τους, την επεξήγηση της δυσνόητης ορολογίας της αγοράς ενέργειας, την οργάνωση των τμημάτων εξυπηρέτησης των πελατών τους και γενικότερα το περιεχόμενο των εταιρικών ιστοσελίδων τους.
Επισυνάπτεται η σχετική έκθεση.

Ευρωπαϊκά νέα:

• Η EURELECTRIC συμμετείχε στη διαβούλευση της Commission σχετικά με τη διαμόρφωση της στρατηγικής σε θέματα καινοτομίας που θα πρέπει να ακολουθηθεί από την Ενεργειακή Ένωση (Energy Union). (Β.1.) Οι βασικές της συστάσεις για την πολιτική που θα πρέπει να ακολουθηθεί αναφορικά με την καινοτομία είναι οι εξής: 
- Σταθερό και ξεκάθαρο πλαίσιο
- Η προσέγγιση θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη.
- Η εστίαση θα πρέπει να είναι στις συνέργιες - συνεργασίες μεταξύ των καινοτόμων δραστηριοτήτων των κρατών μελών.
Επισυνάπτεται η σχετική απάντηση της EURELECTRIC.
• Πολύ ενδιαφέρον έχει η έκθεση της SEDC (Smart Energy Demand Coalition), που παρουσιάζει την αξία που έχει η ευελιξία στη διαχείριση της ζήτησης ειδικότερα για τη διαχείριση των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν σε ρυθμιστικό επίπεδο, αλλά και τον νέο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο DSO. (B.4.) Επισυνάπτεται η έκθεση της SEDC.

Αρχείο Ενημέρωσης

Ετήσια Έκθεση ΡΑΕ επί των έγγραφων αναφορών καταναλωτών ενέργειας, κατά το έτος 2015

EC public consultation on the development of a comprehensive, integrated Research, Innovation, and Competitiveness Strategy for the Energy Union

SEDS Demand Response at the DSO level