Ενημέρωση 10.10.2016

Νέα από την Ελληνική αγορά ενέργειας

Η ΡΑΕ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την τροποποίηση της 1599/2011 Απόφασής της «Προδιαγραφές Μετρητών και Μετρήσεις Μεγεθών σε απαίτηση της ΥΑ Δ6/Φ1/Οικ.8786/6-5-2010, Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και μηχανισμού διασφάλισης του» Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα δημόσια διαβούλευση, υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ohsconsultation@rae.gr, μέχρι και τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016. (Α.1)
Η ΡΑΕ, ανακοίνωσε την υπ’ αριθμ. 334/2016 Απόφασή της σχετικά με την τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του. Με την Απόφαση αυτή τροποποιούνται, σύμφωνα με τις επισημάνσεις του ΔΕΔΔΗΕ, οι παράγραφοι 1-3 του Άρθρου 72 του Κώδικα όπου αναφέρονται οι διακριτοί λογιστικοί λογαριασμοί που τηρούνται στο λογιστικό σύστημα του Λειτουργού της Αγοράς καθώς και τα ποσά των εσόδων που περιλαμβάνονται στους Υπολογαριασμούς Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ενισχύσεων. Επίσης έγιναν φραστικές τροποποιήσεις στην παράγραφο 4 του Άρθρου 72, στον τίτλο του Κεφαλαίου 19 και όρου που περιέχεται σε αυτό καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 92. Τέλος προστέθηκε ένα νέο Κεφάλαιου υπ’ αριθμ. 20 με τίτλο: «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ Λ-ΣΤ» (Α.2).

Μελλοντικές Εκδηλώσεις

Ο ENTSO-E διοργανώνει Συνέδριο με αντικείμενο την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη (03.11.2016, Θεσσαλονίκη) (Γ.2)

Αρχείο Ενημέρωσης

Σχολιασμός της έκθεσης της CEER «Benchmarking Report on the Quality Supply of electricity and gas supply»