Ενημέρωση 12.12.2016

Νέα από την Ελληνική αγορά ενέργειας:

1. Η ΡΑΕ, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Απόφασής της για έγκριση συντελεστών Απωλειών Δικτύου μετά την υποβολή από το Διαχειριστή του Δικτύου προς τη ΡΑΕ επικαιροποιημένης μελέτης και εισήγησης για τον καθορισμό των συντελεστών απωλειών του Δικτύου με αναφορά στη διετία 2014-2015. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, οι συνολικές απώλειες του Διασυνδεδεμένου Δικτύου εκτιμώνται σε ποσοστό 8,5% επί της συνολικής εισερχόμενης σε αυτό ενέργειας (μέση τιμή ετών 2014 και 2015). Από το σύνολο αυτό των απωλειών, ποσοστό 2,4% (επί της συνολικής εισερχόμενης στο Δίκτυο ενέργειας) αντιστοιχεί στις απώλειες επί του Δικτύου Μέσης Τάσης (ΜΤ), ποσοστό 2,9% (επί της συνολικής εισερχόμενης στο Δίκτυο ενέργειας) στις απώλειες επί του Δικτύου Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) και ποσοστό 3,2% αναλογεί σε μη τεχνικές απώλειες (Α1).
Λήξη διαβούλευσης Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12:00.

2. Η ΡΑΕ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή ΜΔΝ, σχετικά με την «Πρότυπη Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής Υβριδικού Σταθμού στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών», με σκοπό να γνωμοδοτήσει σχετικά, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν.4414/2016 (Α2).
Λήξη διαβούλευσης Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 13:00.

3. Η ΡΑΕ δημοσιοποίησε έξι γνωμοδοτήσεις, για την έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων όσον αφορά στις Συμβάσεις λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) και στις Συμβάσεις λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ καθώς και στα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης επί των σχεδίων των Συμβάσεων αυτών (Α3).
Στη διαβούλευση συμμετείχαν με παρατηρήσεις οι εταιρίες: NUR-MOH A.E, ELETAEN και ΕΣΗΑΠΕ. Οι κυριότερες παρατηρήσεις/προτάσεις επί των παραπάνω Συμβάσεων ήταν:
- Όπου προβλέπεται αυτοδίκαια λύση της σύμβασης, να αντικατασταθεί με αναστολή της σύμβασης και των προβλεπόμενων υποχρεώσεων σε αυτήν
- Να αποσαφηνιστούν σε τι αφορούν οι αναφορές σε επιπρόσθετες χρεώσεις, κυρώσεις και πρόστιμα
- Ο χρόνος πληρωμής των τιμολογίων να παραμείνει στις 20 ημέρες από την κατάθεση των τιμολογίων αντί για 60 ημέρες που προβλέπεται στις υπό διαβούλευση Συμβάσεις και να προβλέπεται τόκος υπερημερίας σε περιπτώσεις καθυστέρησης πληρωμών από τον αρμόδιο φορέα
- Να προβλεφθεί η δυνατότητα εκχώρησης της σύμβασης σε εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring)
- Να κατοχυρωθεί η Τιμή Αναφοράς από την ΣΕΣΤ-ΜΔΝ κατά την μετάπτωση της σε ΣΕΔΠ-ΜΔΝ
- Σε περιστατικά ανωτέρας βίας να προβλέπεται ισόχρονη παράταση της ισχύος της σύμβασης όσο διαρκούν αυτά
- Η εκκαθάριση της αποζημίωσης σχετικά με την Εγγυημένη Απορρόφηση να μην εξαρτάται ούτε από τη διαθεσιμότητα των μετρήσεων και των δεδομένων ούτε και των υποστηρικτικών συστημάτων
- Να οριστεί επακριβώς ποια σύνδεση με καλώδιο θεωρείται «Διασύνδεση», επειδή η σύνδεση με μικρή σχετικά ισχύ δεν αποδεσμεύει πλήρως την λειτουργία των τοπικών μονάδων και επομένως υπάρχει ασάφεια πότε ένα έργο ΑΠΕ σε ΜΔΝ μεταπίπτει στο πλαίσιο στήριξης του Διασυνδεδεμένου Συστήματος.

4. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.4414/2016 σχετικά με τον ορισμό του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.), έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το εν λόγω ζήτημα. Σε πρώτη φάση, ο ορισμός του εν λόγω Φορέα ο οποίος θα αναλαμβάνει την εκπροσώπηση των κατόχων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ οι οποίοι θα έχουν συνάψει Σ.Ε.Δ.Π. και δεν θα εκπροσωπούνται για οποιονδήποτε λόγο από άλλους Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης, αφορά το Διασυνδεδεμένο Σύστημα (Α4).

Αρχείο Ενημέρωσης