Ενημέρωση 15.5.2017

Νέα από την Ελληνική αγορά ενέργειας:

Α. Απόψεις ΔΕΔΔΗΕ επί της Δημόσιας Διαβούλευσης του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2018‐2027 (ΔΠΑ)

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση του ΑΔΜΗΕ για το ΔΠΑ του ΕΣΜΗΕ για την περίοδο 2018‐2027. Στη διαβούλευση αυτή επισημάνθηκε, για ακόμη μια φορά, ότι ο Διαχειριστής του Δικτύου δεν αποτελεί ένα χρήστη του συστήματος και συνεπώς κάθε σχετική διατύπωση και στο ΔΠΑ θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το ιδιαίτερο καθεστώς του ως ειδικού συνδεόμενου. Επίσης παρατέθηκαν ειδικές παρατηρήσεις και σχόλια επί συγκεκριμένων προβλέψεων του ΔΠΑ, τόσο για τις Διασυνδέσεις Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) όσο και για Έργα που αφορούν στο ήδη Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Τέλος προτάθηκε να ενταχθεί στο ΔΠΑ, νέο έργο που να αφορά στην «Αναβάθμιση του συστήματος 110 V DC των Υ/ΣΥΤ/ΜΤ με την εξασφάλιση εφεδρικού συστήματος φορτιστή – συστοιχίας συσσωρευτών» (Α1).

Β. Απόψεις ΔΕΔΔΗΕ επί της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ για τη δυνατότητα χρήσης αποθηκευτικών μέσων σε σταθμούς ΑΠΕ για τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής της ενέργειας ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα ηλεκτροπαραγωγής των ΜΔΝ

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. συμμετέχοντας στην ανωτέρω δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ, εκτίμησε ως θετική την προοπτική εισαγωγής των συστημάτων αποθήκευσης στα ΜΔΝ, σε συνδυασμό με σταθμούς ΑΠΕ. Επιπλέον έθεσε ζητήματα προς εξέταση, όσον αφορά:
• Το θεσμικό πλαίσιο
• Τα περιθώρια Ισχύος και Ικανοποίησης ΣΑΩΛ (Συμβατικές Ανηγμένες Ώρες Λειτουργίας) και
• Τις απαιτήσεις σε υποδομές εποπτείας και διαχείρισης (Α2).


Ευρωπαϊκά Νέα:

Α. Η πρόταση για τη νέα Οδηγία και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Clean Energy Package (CEP):

Τα δύο βασικότερα, κείμενα της προτεινόμενης, από την European Commission, δέσμης μέτρων με την ονομασία Clean Energy Package, είναι ο Κανονισμός για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Regulation of the European Parliament and of the Council on the internal market for electricity) και η Οδηγία για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Directive of the European Parliament and of the Council on common rules for the internal market in electricity).
Σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα νομοθετικά κείμενα (επισυναπτόμενα) αποτελούν αναθεώρηση της υπάρχουσας νομοθεσίας, με αντικατάσταση υφιστάμενων διατάξεων ή προσθήκη νέων.

Ο Κανονισμός περιλαμβάνει, καταρχήν, Γενικούς Κανόνες για την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, που αφορούν, μεταξύ άλλων, στις τιμές ενέργειας και τη λειτουργία της Ενδοημερήσιας αγοράς, την αγορά Επόμενης Ημέρας, την Προθεσμιακή αγορά και την αγορά Εξισορρόπησης. Υπάρχουν, επίσης, αναθεωρημένες διατάξεις για την ένταξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) εντός της αγοράς Η/Ε.
Οι διατάξεις για την Πρόσβαση στα Δίκτυα περιλαμβάνουν και θέματα χρεώσεων χρήσης δικτύων, όπως, για παράδειγμα, την προτεινόμενη εναρμόνιση των μεθοδολογιών χρεώσεων χρήσης Συστήματος και Δικτύου.
Επίσης ασχολείται και με θέματα Επάρκειας Ενέργειας και Μηχανισμών Χωρητικότητας (Capacity Mechanisms), ενώ, σε σχέση με τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (Transmission System Operators – TSOs) περιλαμβάνει θέματα σχετικά με τη διακυβέρνηση και τις αρμοδιότητες του ENTSO-E, καθώς και διατάξεις για τη λειτουργία των Συστημάτων Μεταφοράς σε περιφερειακό επίπεδο (Regional System Operation).
Σχετικά με τους Διαχειριστές Διανομής, η σημαντικότερη προσθήκη αφορά στο προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Σώμα DSOs (EU DSO Entity), ενώ, αναφορικά με τους Κώδικες Δικτύων, δίνονται σημαντικές αρμοδιότητες καθορισμού τους από την Commission, έναντι της ACER ή των Κρατών – Μελών.

Οι διατάξεις της Οδηγίας, επί της ουσίας, δίνουν κατευθύνσεις στα Κράτη-Μέλη, ωστόσο δεν είναι αμέσου εφαρμογής όπως ο Κανονισμός και δίνουν μια ελευθερία σε αυτά, ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν.
Στην Οδηγία περιλαμβάνονται ζητήματα λιανικών τιμών Η/Ε και γενικότερα τιμολόγησης, θέματα δικαιωμάτων καταναλωτών και ενεργειακής πενίας, ενεργών καταναλωτών & Smart Metering, ενεργειακών κοινοτήτων, καθώς και διαχείρισης δεδομένων και κυβερνοασφάλειας (Cyber Security).

Σε σχέση με τους Διαχειριστές Συστημάτων Διανομής (DSOs), υπάρχει μία σειρά από διατάξεις που τους αφορούν, είτε άμεσα, όπως σχετικά με τις Αρμοδιότητές τους ή την Αποζημίωσή τους, είτε έμμεσα, όπως σχετικά με τα Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα και την Αποθήκευση Ενέργειας.

Β. Θέσεις φορέων επί του Clean Energy Package (CEP)
Επί των δύο παραπάνω κειμένων (Κανονισμός & Οδηγία), η Eurelectric δημοσίευσε δύο position papers όπου σχολιάζει τις προτάσεις της Επιτροπής και διατυπώνει τις απόψεις της (επισυνάπτονται 1 & 2 ).

Μελλοντικές Εκδηλώσεις:

Α. Ετήσιο συνέδριο της Eurelectric

Η EURELECTRIC διοργανώνει το ετήσιο συνέδριό της στο Estoril της Πορτογαλίας στις 19 & 20 Ιουνίου 2017. Πρόκειται για μια υψηλού επιπέδου εκδήλωση που αποτελεί μοναδική ευκαιρία δικτύωσης στελεχών τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του διεθνούς ενεργειακού τομέα, καθώς και επιχειρηματικών φορέων και εταίρων. Οι συζητήσεις της διάσκεψης θα επικεντρωθούν σε τέσσερα ξεχωριστά θέματα:

 Πελάτες σε Ψηφιακή και εξηλεκτρισμένη κοινωνία (Customers in a Digital and Electrified Society)
 Η αξία της ηλεκτροδότησης (The Value of Electrification)
 Πέρα από τις εταιρείες κοινής ωφέλειας (Beyond Utilities)
 Στη διαδρομή προς το Σύστημα Ισχύος του 2050 (On the path to the 2050 Power System) (Γ4).

Β. EDSO for Smart Grids: The Network of Networks,

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E) και οι Ευρωπαίοι Διαχειριστές Συστημάτων Διανομής για Έξυπνα Δίκτυα (EDSO for Smart Grids) οργανώνουν συνέδριο για την καινοτομία στα ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας στις 26 & 27 Ιουνίου 2017 στις Βρυξέλλες όπου τα βασικά θέματα – ερωτήματα της ατζέντας είναι:

 Ποιες προηγμένες και ήπιες τεχνολογίες μπορούν να οδηγήσουν σε ένα έξυπνο και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα;
 Ποιο ρυθμιστικό πλαίσιο απαιτείται;
 Θα γίνει πραγματικότητα το πρότυπο ενεργού πελάτη και η ενεργή διαχείριση του δικτύου;
 Τι θα σήμαινε αυτό για τη σύζευξη των δικτύων και των θεμάτων του TSOs – DSOs interface;
 Ποιος είναι ο ρόλος των διαχειριστών δεδομένων (data hub) και ποιοι είναι οι ευρωπαϊκοί κανόνες που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την ιδιωτικότητα; (Γ5).

Αρχείο Ενημέρωσης