Ενημέρωση 17.6.2016

Νέα από την Ελληνική αγορά ενέργειας:

• Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης». Σκοπός του παρόντος σχεδίου νόμου είναι η ανάπτυξη ενός νέου καθεστώτος στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) συμβατού, πέραν των άλλων, με τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)».
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 και ώρα 14:00.
Επισυνάπτεται το σχετικό σχέδιο Νόμου (Α.1)
• Η ΡΑΕ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τις προτάσεις τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΦΕΚ Β’ 304/11.02.2014) και της προσωρινής Μεθοδολογίας Υπολογισμού Εγγυήσεων ΕΦ στα ΜΔΝ (υπ’ αριθμ. Απόφαση ΡΑΕ 47/2016).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται έως την Tρίτη 21η Ιουνίου 2016 να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ (Α.2)
 
Ευρωπαϊκά νέα:

• Σε συνέχεια των αναφερομένων στην προηγούμενη ενημέρωση για το ετήσιο συνέδριο της EURELECTRIC με θέμα “E-lectricity: the Power Sector goes Digital”, στην παρούσα ενημέρωση παρατίθενται :
o Τα σημαντικότερα σημεία της δεύτερης μέρας του συνεδρίου: Markets and grids in a digital age (Β.12), και
o Οι επισημάνσεις που έγιναν σχετικά με τα θέματα της λιανικής αγοράς ενέργειας: Spotlight on retail session (Β.11)
• Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκθεση της EURELECTRIC: Retail pricing for a cost-effective transition to a low-carbon power system, όπου αναδεικνύεται η συχνά παραγνωριζόμενη αναντιστοιχία που υφίσταται μεταξύ της δομής των τιμολογίων λιανικής της ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τις υποκείμενες δομές κόστους, που παρεμποδίζουν την ενδυνάμωση του ρόλου των καταναλωτών. (Β.8)
• Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις θέσεις που παρουσιάστηκαν από τη EURELECTRIC στο πλαίσιο του Florence Forum, σχετικά με τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να έχει ένα πιο αποκεντρωμένο ηλεκτρικό σύστημα, ώστε να εξυπηρετεί την αποτελεσματικότερη λιανική τιμολόγηση και τη διαχείριση δεδομένων χωρίς διακρίσεις(Β.4)
• Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνοψη (από τη EURELECTRIC) του workshop που διοργανώθηκε από την Commission, σχετικά με την προώθηση κινήτρων για τους DSOs στο ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε να εισάγουν περισσότερη καινοτομία (Β.1) (επισυνάπτεται)

Αρχείο Ενημέρωσης

Eurelectric: Stakeholders call for innovation incentives for DSOs

Σχέδιο Νόμου: Νέο καθεστώς στήριξης σταθμών παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης