Ενημέρωση 21.11.2016

Ευρωπαϊκά νέα:

1. Η Eurelectric παραβρέθηκε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εταιρειών Κοινής Ωφέλειας (European Utility Week), που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βαρκελώνη. Οι βασικές συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο νέο μοντέλο αγοράς, πάνω στο οποίο εργάζεται η Commission. Ως εκ τούτου, ο ρόλος των DSOs, σε αυτό το νέο πλαίσιο, βρισκόταν στο επίκεντρο των συζητήσεων.
Ένα από τα τέσσερα θέματα της εβδομάδας αυτής ήταν η διαχείριση δεδομένων (data management) και οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών μέσα στο περιβάλλον των έξυπνων δικτύων (intelligent grid) και βιώσιμων και έξυπνων πόλεων (sustainable and smart city). Ταυτόχρονα, δόθηκε έμφαση στη δυνατότητα των χρηστών/πελατών να διαδραματίζουν πιο ενεργό ρόλο στο νέο ενεργειακό σύστημα, αλλά και στην ανάγκη των DSOs να αλλάξουν το μοντέλο της επιχείρησης και των εσωτερικών τους διαδικασιών και να προβούν σε καινοτόμες επενδύσεις, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις αλλαγές.
Σε μεγάλο βαθμό, υπήρξε συμφωνία με τη θέση της Eurelectric για τη διαχείριση δεδομένων, δηλαδή την ανάγκη των DSOs να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα δικτύου και μετρητών προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους, καθώς και την παροχή γενικότερων κατευθύνσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντί συγκεκριμένων κανόνων, καθώς δεν υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο που να μπορεί να εφαρμοστεί παντού στο θέμα αυτό.
Αρκετές συζητήσεις έγιναν και για το θέμα των χρεώσεων των δικτύων διανομής, όπου οι χρεώσεις με βάση την ισχύ (capacity-based network tariffs) υποστηρίχτηκαν σε μεγάλο βαθμό, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη δομή του κόστους των δικτύων και επιτρέπουν την περισσότερο αποτελεσματική ανάκτησή του.
Επίσης, μία καινούρια έννοια που παρουσιάστηκε ήταν αυτή του “blockchain”, μίας πλατφόρμας όπου τρίτα μέρη μπορούν να δημιουργήσουν εφαρμογές.
Τέλος, στην ατζέντα των συζητήσεων βρέθηκε και το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας, το οποίο θα συμπεριληφθεί και από την Commission στις θέσεις που θα διατυπώσει στο Winter Package (αναμένεται να εκδοθεί στα τέλη του μηνός) (Α1).

2. Στη δήλωση που εξέδωσε η Eurelectric σχετικά με την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση αναφέρονται τα εξής:
Οι επικείμενες αναθεωρήσεις ενεργειακής επάρκειας αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο να φέρουν την Ευρώπη πιο κοντά στους ενεργειακούς και κλιματικούς της στόχους. H Eurelectric σημειώνει την πιθανή πρόθεση της Commission να προτείνει ένα δεσμευτικό, πανευρωπαϊκό στόχο επιπέδου 30% για την Ενεργειακή Επάρκεια έως το 2030, σχολιάζοντας, ωστόσο, ότι η αναθεώρηση αυτού του στόχου από το 27%, που ήταν το 2014, στο 30% θα πρέπει να υποστηρίζεται και από μία εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία να αποδεικνύει τα οικονομικά οφέλη της αναθεώρησης.
Ταυτόχρονα, τη Eurelectric απασχολεί και η πιθανή επίδραση που μπορεί να έχει μία τέτοια αναθεώρηση της ενεργειακής επάρκειας σε άλλους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους, με κυριότερο αυτόν του περιορισμού των ρύπων διοξειδίου του άνθρακα, τον οποίο εξυπηρετεί το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων (EU Emissions Trading Scheme – EU ETS) και που η Eurelectric θεωρεί θεμελιώδη για τη συνολική ενεργειακή πολιτική της ΕΕ.
Παράλληλα με την απεξάρτηση της βιομηχανίας ενέργειας από τον άνθρακα, η Eurelectric θεωρεί σημαντική και τη στροφή των μεταφορών, της θέρμανσης αλλά και της ψύξης στον ηλεκτρισμό.
Όσον αφορά στην εφαρμογή του αναθεωρημένου στόχου, η Eurelectric προτείνει έναν ενδεικτικό στόχο ενεργειακής επάρκειας για το 2030, με παροχή επαρκούς ευελιξίας στα Κράτη-Μέλη για να τον επιτύχουν, δεδομένου ότι το κόστος εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να διαφέρει σημαντικά από κράτος σε κράτος.
Ένα τελευταίο σημείο στο οποίο επικεντρώνεται η Eurelectric είναι η αναθεώρηση του Συντελεστή Πρωτογενούς Ενέργειας (Primary Energy Factor), ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει να έχει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της Ευρώπης ανάμεσα σε ορυκτά καύσιμα και σε καύσιμα με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα (ΑΠΕ, πυρηνική ενέργεια κ.α.), θέμα το οποίο συνδέεται άμεσα και με την ενεργειακή της επάρκεια (Α4).

3. Σε μία πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη με τίτλο «The changing world of the DSO in a Smart Energy System Environment”, το Κέντρο για τη Ρύθμιση στην Ευρώπη (Centre on Regulation in Europe – CERRE) αναλύει πως οι αλλαγές στην αγορά της ενέργειας μεταβάλλουν το ρόλο των DSOs.
Ταυτόχρονα, και εν αναμονή του Winter Package, η CERRE οργάνωσε και ένα σεμινάριο στελεχών στο οποίο έλαβαν μέρος, μεταξύ άλλων, ακαδημαϊκοί, μέλη ρυθμιστικών αρχών, και διαμορφωτές ενεργειακής πολιτικής και όπου οι συμμετέχοντες παρουσίασαν το όραμά τους για το νέο ρόλο των DSOs. Ένα βασικό θέμα που τέθηκε ήταν ότι η επίτευξη των ενεργειακών στόχων της ΕΕ απαιτεί τη μετάβαση από το μοντέλο του κεντρικά συντονισμένου ενεργειακού συστήματος σε ένα επονομαζόμενο «έξυπνα βιώσιμο» ενεργειακό σύστημα (smart sustainable energy system), το οποίο θα χαρακτηρίζεται από την ενσωμάτωση της, ολοένα αυξανόμενης, διεσπαρμένης παραγωγής (distributed generation), καθώς και μεγάλων μονάδων ΑΠΕ. Οι προτάσεις που κατέθεσε η CERRE, σχετικά με τη λειτουργία των DSOs σε αυτό το νέο περιβάλλον, κινήθηκαν στην κατεύθυνση της ύπαρξης ευχέρειας, από την πλευρά των DSOs, να επιλέγουν τις κατάλληλες, σε κάθε περίπτωση, πολιτικές, τόσο σε ό,τι αφορά στις υπηρεσίες ευελιξίας (flexibility services), όσο και για τον καθορισμό των χρεώσεων του δικτύου. Ειδικά για το τελευταίο αυτό θέμα έγιναν διάφορες τοποθετήσεις, σχετικά με την αναγκαιότητα ύπαρξης διαφάνειας και συγκρισιμότητας στις μεθοδολογίες καθορισμού των χρεώσεων, καθώς και νέων και ευέλικτων προσεγγίσεων, λόγω της αυξανόμενης διείσδυσης της διεσπαρμένης παραγωγής. Τέλος, αναφέρθηκε η ανάγκη να ενθαρρύνει το ρυθμιστικό πλαίσιο την καινοτομία από την πλευρά των DSOs, προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις τεχνολογικές εξελίξεις (Α5).


Αρχείο Ενημέρωσης