Ενημέρωση 21.12.2016

Νέα από την Ελληνική αγορά ενέργειας:

 

1. Σε συνέχεια των Γνωμοδοτήσεων της ΡΑΕ, δημοσιεύτηκαν  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις: α) για τον τύπο και  περιεχόμενο των Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης Σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ  (πλην υβριδικών σταθμών) στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.4414/2016 (Τεύχος Β ΦΕΚ 4072/19.12.2016) και β) για τον τύπο και περιεχόμενο των Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής Μη Κατανεμόμενων Σταθμών ΑΠΕ στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών που υπόκεινται σε κανόνες ένταξης και λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 του Ν. 4414/2016 (Τεύχος Β ΦΕΚ 4069/19.12.2016).

2. Η ΡΑΕ με την 410/2016 Απόφασή της τροποποίησε την  1599/2011 προηγούμενη σχετική απόφασή της και ενέκρινε οριστικά τη νέα μορφή του Τεύχους «Προδιαγραφές Μετρητών και Μετρήσεις Μεγεθών σε απαίτηση της υπ΄αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.8786/6.5.2010 Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Μηχανισμού Διασφάλισής του».

 

Ευρωπαϊκά νέα:

 

Α. Δημιουργία Ομάδων Εργασίας της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας ETIP-SNET

 

Η νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα European Technology and Innovation Plaform - Smart Networks for Energy Transition R&I (ΕΤΙΡ-SNET), της οποίας αντιπρόεδρος είναι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ κ. Ν. Χατζηαργυρίου, ως εκπρόσωπος του EDSO,  ανακοίνωσε τα 6 παρακάτω Working Groups στα οποία θα συμμετέχουν πάνω από 100 experts για να προτείνουν μέτρα για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 Ø  WG1: Reliable, economic and efficient smart grid systems
§ 
Chair: Vicente Gonzalez Lopez, REE representing ENTSO-E (TSOs)
§ 
Co-chairs: Werner Friedl, AIT representing EUREC (Research & Academia) and Raphael Rinaldi, ENEL Distribuzione (DSOs)
Ø 
WG2: Storage technologies and sector interfaces
§ 
Chair: Cristina La Marca, ENEL (DSOs, Storage, Flexible and RES Generation)
§ 
Co-chairs: Carlos Arsuaga, CIRCE (Research and Academia) and Mathilde Bieber, G.E (Equipment suppliers)
Ø 
WG3: Flexible generation
§ 
Chair: Michael Ladwig, G.E., on behalf of EUTurbines (Equipment suppliers)
§ 
Co-chairs: Jesus Garcia Martin, Iberdrola Renovables (RES generation) and Pascal Fontaine, CMI Energy (Flexible Generation)
Ø 
WG4: Digitisation of the electricity system and customer participation
§ 
Chair: Maher Chebbo, SAP, representing ESMIG (ICT Technology Providers)
§ 
Co-chairs: Miguel Sanchez Fornie, Iberdrola, representing EUTC (ICT Technology Providers) and Esther Hardi, Alliander (DSOs)
Ø 
WG5: Innovation implementation in the business environment
§ 
Chair: Emmanouil Kakaras, MHPSE on behalf of EPPSA and EASE (Equipment suppliers, Storage and Sector Interface)
§  Co-chairs: Venizelos Efthymiou, University of Cyprus, representing EURELECTRIC (DSOs, Research and Academia) and Pepyn Fluks, Alliander (DSOs)

 Το WG6 περιλαμβάνει εθνικούς αντιπροσώπους από τα κράτη μέλη (επισυνάπτεται).


 Β. Προώθηση της καινοτομίας στο Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Σύστημα – Θέσεις της EURELECTRIC


Η Eurelectric αναφερόμενη σε θέματα προώθησης της καινοτομίας στο Ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα που περιλαμβάνεται στο εξαγγελθέν, από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις   30 Νοεμβρίου, «Clean Energy for All Package» επισημαίνει τα εξής:

 ·         Η Επιτροπή, δεσμεύεται να υποστηρίξει την καινοτομία στις περιοχές αποθήκευσης ενέργειας, της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα, της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές και της απεξάρτησης των κτιρίων από την χρήση ορυκτών καυσίμων. Για να προωθήσει την έρευνα και την καινοτομία  σε αυτές τις περιοχές σκοπεύει να χρησιμοποιήσει   ρυθμιστικές πολιτικές  και χρηματοδοτικά εργαλεία.

 

·         Η εξέταση της προόδου των Κρατών Μελών με βάση τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, δεν είναι επαρκής δείκτης. Θα πρέπει να μελετηθούν ανά Κράτος Μέλος τα ρυθμιστικά εμπόδια που παρεμποδίζουν την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων, και να βελτιωθεί το ρυθμιστικό περιβάλλον ώστε να είναι φιλικό προς την καινοτομία.

 

·         Στο SET Plan Conference αναφέρθηκε η ανάγκη για επίλυση θεμάτων όπως η ανάγκη για κοινές ρυθμίσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η σύγκλιση των στρατηγικών για την καινοτομία μεταξύ των Κρατών Μελών και η εξασφάλιση ότι οι απαιτούμενες επενδύσεις θα γίνουν συντονισμένα μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας είναι ένα σωστό βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της συνεργασίας των Κρατών Μελών και την αντιμετώπιση του προβλήματος του κατακερματισμού της αγοράς μέσω της προώθησης ενός κοινού πανευρωπαϊκού πλαισίου πολιτικών για την καινοτομία (Β9).

 

Γ. Έκθεση της EURELECTRIC «Smart Grid Cyber Security»

 

Η Eurelectric δημοσίευσε έκθεση με τίτλο «Smart Grid Cyber Security» για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριακών συστημάτων στην οποία επισημαίνονται τα εξής:

 

ü  Τα τελευταία χρόνια, έχει εισαχθεί στα ηλεκτρικά δίκτυα η ψηφιακή τεχνολογία προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες. Το γεγονός αυτό δημιουργεί κινδύνους για επιθέσεις κατά υπολογιστών (cyber-attacks) που θα έχουν σαν αποτελέσματα απώλεια δεδομένων, παραβίαση ιδιωτικότητας, έως και διακοπές στην παροχή ρεύματος.

 

ü  Γενικότερα οι επιθέσεις κατά υπολογιστών έχουν αυξητική τάση σε όλη την Ευρώπη. Για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά θα πρέπει οι Διαχειριστές Δικτύων να έχουν μια καλά δομημένη στρατηγική ασφάλειας στον κυβερνοχώρο (cyber-security strategy).

 

ü  Επειδή οι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής είναι ρυθμιζόμενος οργανισμός, θα πρέπει οι Ρυθμιστικές Αρχές να εγκρίνουν  τα πιθανώς αυξημένα κόστη επενδύσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

 

ü  Τα Κράτη Μέλη θα μπορούσαν να προωθήσουν την πιστοποίηση της ψηφιακής ασφάλειας των προϊόντων υπολογιστικού υλικού (hardware) έτσι ώστε οι κατασκευαστές να συμμορφώνονται ανάλογα και οι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής να επιλέγουν πιστοποιημένα προϊόντα.

 

ü  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίζει τα «έξυπνα δίκτυα» ως κρίσιμη υποδομή που απαιτείται να λειτουργεί με ασφάλεια και με σεβασμό στην ιδιωτικότητα. Οι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυτές τις απαιτήσεις και να συνεργάζονται με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας και οι οργανισμοί που έχουν αντικείμενο την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την προστασία δεδομένων ώστε να προλαμβάνουν, να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται κατάλληλα τις απειλές στον κυβερνοχώρο (cyber-threats).

 

ü  Συμπερασματικά θα πρέπει να καλλιεργηθεί, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση,  μια  κουλτούρα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο προκειμένου να ενσωματωθεί στην στρατηγική των εταιρειών και να διατεθούν οι απαραίτητες επενδύσεις για την υλοποίησή της (επισυνάπτεται).

Αρχείο Ενημέρωσης

Η νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα Smart Networks for Energy Transition R&I (ΕΤΙΡ) 

Smart Grid Cyber Security Report Eurelectric