Ενημέρωση 21.2.2017

Νέα από την Ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας:

Α. Overview Paper των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER)

Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER) και ο Οργανισμός για την Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), σε κοινή εκδήλωση στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2017, συζήτησαν σημαντικά θέματα και τις ανάγκες Ρύθμισης που αφορούν στο σχεδιασμό της νέας Αγοράς Ενέργειας. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε κείμενο με τις αρχικές αντιδράσεις τους στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιέχονται στο Clean Energy for All Europeans package. Στο κείμενο αυτό αναφέρονται περιληπτικά τα ακόλουθα :
1. Οι βασικές αρχές με τις οποίες κρίνονται οι προτάσεις του Clean Energy for All Europeans package είναι :
• Διατήρηση και ενίσχυση της Ενεργειακής Ασφάλειας
• Προώθηση του ανταγωνισμού και αποφυγή διασταυρούμενων επιδοτήσεων μεταξύ των καταναλωτών και των συμμετεχόντων στην Αγορά
• Προώθηση της οικονομικής αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας προς όφελος των καταναλωτών
• Εξασφάλιση ότι σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η νομοθεσία είναι αναλογική, επιτρέποντας ευελιξία για τοπική, εθνική και περιφερειακή ανάπτυξη και καινοτομία
• Διατήρηση συνοχής και συνέπειας με την εφαρμογή του Τρίτου Πακέτου που βρίσκεται σε εξέλιξη, τους Ευρωπαϊκούς Κώδικες και άλλα μέτρα
• Αποφυγή υπερρύθμισης και υπερβολικά αυστηρών μέτρων τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αγορές και να αποθαρρύνουν τους καταναλωτές
• Εξασφάλιση ότι το Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό σύστημα υποστηρίζεται από ένα λογικό και κατάλληλο σύστημα ελέγχων και ισορροπιών

2. Ειδικές επισημάνσεις σχετικά με το Clean Energy for All Europeans package :

• H δημιουργία της Εσωτερικής Αγοράς Ενέργειας κρίνεται ότι πέτυχε να αυξήσει τον ανταγωνισμό και να ωφελήσει τους καταναλωτές. Η τρέχουσα νομοθεσία (το Τρίτο Πακέτο, οι Κατευθυντήριες γραμμές και οι Κώδικες Δικτύου) εφαρμόζονται με επιτυχία. Είναι σημαντικό η καινούργια νομοθεσία να μην εμποδίσει τις εργασίες εφαρμογής που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά να λειτουργήσει βελτιωτικά σε αυτές
• Οι Ρυθμιστικές Αρχές υποστηρίζουν την ευκολότερη αλλαγή Προμηθευτή προκειμένου οι Καταναλωτές να επωφεληθούν των μεγάλων αλλαγών που συμβαίνουν στην Αγορά
• Οι καταναλωτές όλο και περισσότερο συμμετέχουν και σαν παραγωγοί και θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τιμές που αντανακλούν το πραγματικό κόστος. Δεν θα πρέπει η αυτοπαραγωγή να επιδοτείται από άλλους χρήστες, οπότε ο συμψηφισμός (net metering) θα πρέπει να ελέγχεται αυστηρά για να μην δημιουργείται πρόβλημα
• Η Ρύθμιση θα πρέπει να επιτρέπει τις αλλαγές που συμβαίνουν στην Αγορά Ενέργειας και θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για τον κίνδυνο ότι υπερβολική ρύθμιση μπορεί να εμποδίσει την εξέλιξη. Λεπτομερείς κανόνες σε γρήγορα αναπτυσσόμενους τομείς της Αγοράς θα πρέπει να υιοθετούνται μόνο αν τα λιγότερα λεπτομερή μέτρα έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή
• Υπάρχουν θέματα όπου τα προβλήματα είναι ξεκάθαρα και απαιτούνται ενέργειες. Τέτοια θέματα, όπου απαιτείται να τεθεί ένα πλαίσιο, είναι η αποθήκευση ενέργειας, η φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, και η απόκριση στην ζήτηση. Χρειάζεται να διαφυλαχθεί ο διαχωρισμός μεταξύ των DSOs και των Διαχειριστών της αποθήκευσης. Η Αποθήκευση και η απόκριση στη ζήτηση θα πρέπει να συναγωνίζονται ισότιμα την Παραγωγή και Κατανάλωση. Γι’ αυτό κρίνονται θετικά οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για άρση της προτεραιότητας έγχυσης, για εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην αγορά και η εξασφάλιση ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά είναι υπεύθυνοι για εξισορρόπηση
• Υποστηρίζεται η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι οι τιμές πρέπει να αντανακλούν το πραγματικό κόστος της ενέργειας και ότι πρέπει να μεγιστοποιηθούν οι χωρητικότητες των διασυνοριακών δικτύων
• Θεωρείται θετική η πρωτοβουλία της Επιτροπής για την αποφυγή υπερβάλλουσας δυνατότητας παραγωγής πανευρωπαϊκά, εφόσον βέβαια τα Κράτη Μέλη επιτυγχάνουν την ενεργειακή ασφάλεια
• Κρίνεται θετικά η προοπτική για συνεργασία μεταξύ των Διαχειριστών Συστήματος και των Διαχειριστών Δικτύου καθόσον η διεσπαρμένη παραγωγή θολώνει τα όρια μεταξύ τους
• Αποτιμάται θετικά η δημιουργία του “EU DSO body” που αντικατοπτρίζει τoν αυξανόμενο ρόλο των Διαχειριστών Δικτύου
• Θεωρείται θετική η αναγνώριση της ανάγκης για τη δυνατότητα διαφοροποιήσεων ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες
• Η πρόταση της Επιτροπής για μεταβολές στην εσωτερική λειτουργία του Οργανισμού για τη συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας,κρίνεται με επιφύλαξη γιατί μπορεί να επηρεάσει την Ανεξαρτησία των Ρυθμιστικών Αρχών από πολιτικές επιρροές (Β4) (επισυνάπτεται).


Β. Έκθεση του Council of European Energy Regulators (CEER) για τις συνθήκες επενδύσεων σε ευρωπαϊκές χώρες

Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER) στην έκθεσή του “Report on Investment Conditions in European Countries” αναφέρεται στις επενδυτικές συνθήκες στις Ευρωπαϊκές χώρες στους τομείς των δικτύων ηλεκτρισμού Μεταφοράς και Διανομής και φυσικού αερίου, συγκρίνοντας 23 χώρες (22 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Νορβηγία) ως προς οικονομικές παραμέτρους όπως το είδος του ρυθμιστικού πλαισίου, τον τρόπο υπολογισμού του συντελεστή απόδοσης (rate of return) , το risk free rate, το market risk premium, τη φορολογία, την RAB (Regulatory Asset Base) κ.λ.π. Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η έκθεση συνοψίζονται στα εξής:
• Αν και τα ρυθμιστικά συστήματα διαφέρουν μεταξύ των χωρών, η μεταβλητότητα του risk-free base rate δεν είναι πολύ μεγάλη
• Το WACC (Weighted Average Cost of Capital) είναι η προτιμώμενη μέθοδος αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων
• Όλες οι χώρες υπολογίζουν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία στην RAB, ενώ μεγάλο ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνει στην RAB τα κεφάλαια κίνησης
• Οι αποσβέσεις συνήθως συνδέονται με την RAB και είναι γραμμικές. Η διάρκεια ζωής των τυπικών στοιχείων του δικτύου είναι μεταξύ 30 και 50 ετών
• Πέρα από την απόδοση των κεφαλαίων που επενδύονται στην RAB, σε κάποιες χώρες χρησιμοποιούνται και πολιτικές κινήτρων οι οποίες φαίνεται ότι βελτιώνουν την αποδοτικότητα των κεφαλαίων και την ποιότητα των υπηρεσιών (Β3)

Αρχείο Ενημέρωσης