Ενημέρωση 21.9.2016

Νέα από την Ελληνική αγορά ενέργειας:

Η ΡΑΕ δημοσιοποίησε τον πίνακα των συμμετεχόντων στη Διαβούλευση για τη ρύθμιση θεμάτων ρευματοκλοπών, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής. (Α.1)

Η ΡΑΕ δημοσιοποίησε τις απόψεις των συμμετεχόντων στη Διαβούλευση στο πλαίσιο θέσπισης του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΔ). Στη Δημόσια διαβούλευση συμμετείχαν ο ΔΕΔΔΗΕ, η ΔΕΗ και η ELPEDISON. (Α.2)

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Target model). Το σχέδιο νόμου και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης βρίσκονται αναρτημένα στο Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. (Α.5)

Ευρωπαϊκά νέα:

Το WG Distribution Regulation & Policy της EURELECTRIC δημοσίευσε πρόσφατα το paper «Innovation incentives for DSOs – a must in the new energy market development”, στη διαμόρφωση και σύνταξη του οποίου συμμετείχε ο Κλάδος Ρυθμιστικών Θεμάτων της ΔΣΡ. Στο paper αυτό επισημαίνεται η ανάγκη να δοθούν κίνητρα στους DSOs για να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε καινοτομίες, ώστε να μπορέσουν να εκπληρώσουν το νέο διευρυμένο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ. Καλεί επίσης τους φορείς χάραξης πολιτικής, να ενθαρρύνουν τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (NRAs) να δώσουν στους DSOs τα κατάλληλα κίνητρα για να εφαρμόσουν τις απαραίτητες καινοτόμες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να υλοποιήσουν αυτές τις επενδύσεις. (Β.14) (επισυνάπτεται)
Οι τέσσερις ευρωπαϊκές ενώσεις που εκπροσωπούν τους διαχειριστές συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας: CEDEC, EDSO, EURELECTRIC και GEODE, και ο ENTSO-E, που εκπροσωπεί τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, κατέληξαν σε μια κοινή έκθεση με την οποία αναδεικνύουν το γεγονός ότι οι κανόνες διαχείρισης και ανταλλαγής δεδομένων αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων. Η έκθεση σκοπεύει στο να ξεκινήσει σχετική συζήτηση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών σε όλα τα δίκτυα και τις αγορές . (Β.2) (επισυνάπτεται)

Μελλοντικές Εκδηλώσεις

Η EURELECTRIC διοργανώνει Συνέδριο με θέμα: οι επιπτώσεις στους DSOs από το Winter Package (07.11.2016, Βρυξέλλες) (Δ.3)
Στο συνέδριο αυτό θα συζητηθούν θέματα για τον “DSO entity” σε επίπεδο ΕΕ καθώς και τα κίνητρα που πρέπει να παρέχουν τα ρυθμιστικά πλαίσια στο DSO για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε καινοτομίες.


Αρχείο Ενημέρωσης

Innovation incentives for DSOs - a must in the new energy market development 

TSO – DSO DATA MANAGEMENT REPORT