Ενημέρωση 23.1.2017

Νέα από την Ελληνική αγορά ενέργειας:

Α. Θέσπιση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η ΡΑΕ με την από 05.01.2017 καταχώρηση στο site της, ανακοίνωσε τη θέσπιση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Στην εν λόγω ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής:
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ολοκλήρωσε το βασικό δευτερογενές ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την κύρια δραστηριότητα Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, μέσω της θέσπισης του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας ΕΔΔΗΕ ή Κώδικας Δικτύου, Απόφαση ΡΑΕ 395/2016), βάσει των διατάξεων του άρθρου 128 του Ν. 4001/2011.
Ο Κώδικας ΕΔΔΗΕ αποτελεί το επιστέγασμα μακρόχρονης και επίπονης προσπάθειας της ΡΑΕ και του Διαχειριστή του Δικτύου (νυν ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., πρώην ΔΕΗ Α.Ε.) με τη συμβολή πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας, και κυρίως του ΕΜΠ, για την εξειδίκευση των προβλέψεων του Νόμου και την κατάρτιση κανόνων για τη ρύθμιση της δραστηριότητας της Διανομής και την άσκησή της από τον Διαχειριστή του Δικτύου. Απώτερος σκοπός είναι η επίτευξη των θεμελιωδών στόχων της αξιόπιστης και ασφαλούς τροφοδότησης των καταναλωτών και η διασφάλιση της ισότιμης παροχής πρόσβασης στο δίκτυο, κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή, άμεσο και αμερόληπτο τρόπο. Ειδικότερα, με τον Κώδικα ΕΔΔΗΕ ρυθμίζονται τα εξής:

● Εισάγεται η έννοια της Ρυθμιστικής Περιόδου και του καθορισμού του επιτρεπόμενου εσόδου της δραστηριότητας για πολυετείς περιόδους, βάσει συνολικού επιχειρησιακού σχεδιασμού του Διαχειριστή που εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται η αναγκαία σταθερότητα του ρυθμιστικού πλαισίου ως προς το έσοδο αλλά και οι στόχοι απόδοσης της δραστηριότητας και παράλληλα να δίνεται κίνητρο στον Διαχειριστή του Δικτύου για βελτίωση της αποτελεσματικότητας και μείωση του κόστους λειτουργίας του .
● Εισάγεται η σύνδεση του εσόδου του Διαχειριστή του Δικτύου και των χρεώσεων που επιβάλλονται στους χρήστες του Δικτύου, με το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενεργειακή αποδοτικότητα του Δικτύου Διανομής.
● Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την ποιότητα στην παροχή της υπηρεσίας καθώς και συνέπειες στις περιπτώσεις μη τήρησης των ορίων ποιότητας προς τους χρήστες.
● Αποτυπώνονται οι διαδικασίες και τα τεχνικά θέματα της πρόσβασης στο Δίκτυο Διανομής, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή και των χρηστών του Δικτύου και καθορίζονται οι βασικές αρχές για τον υπολογισμό των χρεώσεων σύνδεσης και χρήσης του Δικτύου.
● Συστηματοποιείται ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός της ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής και καθορίζονται στόχοι, κριτήρια και γενικές αρχές ανάπτυξης.
● Καθορίζονται βασικές προδιαγραφές & απαιτήσεις σχεδιασμού και λειτουργίας του Δικτύου Διανομής και τίθενται γενικές αρχές για την οργάνωση και τις διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου.
● Θέματα που αφορούν στη διαχείριση των μετρητών και των μετρήσεων και ειδικές ρυθμίσεις για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών.
● Θέματα υποστήριξης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και των συμμετεχόντων σε αυτήν από τον Διαχειριστή Δικτύου (Α1).

Β. Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ): οι χρεώσεις για το 2017

Η ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. 621/2016 απόφασή της ανακοίνωσε τις χρεώσεις για το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) για το 2017.

Κατηγορία Πελατών

Μοναδιαία χρέωση – ΕΤΜΕΑΡ

(€/MWh)

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)

2,51

ΜΤ με κατανάλωση >13GWh

2,51

Αγροτικής χρήσης ΜΤ

9,71

ΜΤ με κατανάλωση < 13GWh

9,76

Αγροτικής χρήσης ΧΤ

10,47

Οικιακής χρήσης ΧΤ

24,77

Λοιπές χρήσεις ΧΤ

27,79


Οι ανωτέρω μοναδιαίες χρεώσεις εφαρμόζονται και στην περίπτωση των αυτοπαραγωγών, με εξαίρεση: α) τους αυτοπαραγωγούς καθαρής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, για το σκέλος της αυτοπαραγόμενης από αυτούς καθαρής ενέργειας καθώς και β) τους αυτοπαραγωγούς ΑΠΕ που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14Α του Ν.3468/2006, οι οποίοι καταβάλλουν το ειδικό τέλος αποκλειστικά και μόνο για το τμήμα της ηλεκτρικής ενέργειας που συνολικά απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα (Α3).

Γ. Συντελεστές Απωλειών στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο Διανομής για το έτος 2017

Η ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. 573/2016 απόφασή της, ενέκρινε τους Συντελεστές Απωλειών στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο Διανομής για το ημερολογιακό έτος 2017 ως εξής:
α) Για τους πελάτες οι εγκαταστάσεις των οποίων συνδέονται στη Μέση Τάση του διασυνδεδεμένου με το Σύστημα Δίκτυο: 1,0333
β) Για τους Πελάτες οι εγκαταστάσεις των οποίων συνδέονται στη Χαμηλή Τάση του διασυνδεδεμένου με το Σύστημα Δίκτυο:1,1136 (Α4).


Ευρωπαϊκά Νέα:

Α. Έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) “Energy efficiency Indicators”

O Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (International Energy Agency – IEA) δημοσίευσε τη στατιστική έκθεση “Energy efficiency Indicators” (δείκτες ενεργειακής απόδοσης), η οποία παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα με δεδομένα ενεργειακής απόδοσης, σε πίνακες και γραφική μορφή, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία από 26 χώρες-μέλη του Οργανισμού, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, στην οποία παρουσιάζονται τα στοιχεία ανά τομέα ως εξής: οικιστικός τομέας (residential sector), τομείς βιομηχανίας και υπηρεσιών (industry and services sectors), τομέας μεταφορών (transport sector), αλλά και συνολικά (Cross-sectoral overview) (Β1) (επισυνάπτεται) .

Β. Πρόγραμμα εργασίας του Council of European Energy Regulators (CEER) για το 2017

Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER) δημοσίευσε το πρόγραμμα εργασίας του για το 2017. Στις βασικές προτεραιότητες του CEER παραμένουν οι τομείς:
Ø Καταναλωτές και λιανικές αγορές
Ø Νέες νομοθετικές/πολιτικές εξελίξεις
Ø Ο ρόλος των διαχειριστών συστημάτων διανομής
Ø Συνεργασία με εταίρους εκτός Ευρωπαϊκούς Ένωσης
Επιπρόσθετα, ο CEER θα συνεισφέρει στο έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια.
Επίσης, θα προετοιμάσει κατευθυντήριες γραμμές ορθών πρακτικών σχετικά με τη χρήση των δημοπρασιών για την κατανομή των ενισχύσεων προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και θα εξετάσει τρόπους άρσης των εμποδίων που αφορούν στην ένταξη των ΑΠΕ με την ανάπτυξη διασυνοριακών μηχανισμών συνεργασίας (Β3) (επισυνάπτεται).

Γ. Πρόγραμμα εργασίας του ENTSO-E για το 2017

Ο ENTSO-E δημοσίευσε το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του για το 2017 στο οποίο περιλαμβάνεται και η συνεργασία με τις τέσσερις ευρωπαϊκές ενώσεις που εκπροσωπούν διαχειριστές συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (CEDEC, EDSO για Smart Grids, EURELECTRIC, και GEODE) σε θέματα διαχείρισης δεδομένων, αποθήκευσης, διαχείρισης της συμφόρησης, εξισορρόπησης , ευελιξίας κλπ. (Β4) .

Δ. Το εγχειρίδιο Hands-on-Manual for DSOs

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικού προγράμματος “FP7 INCREASE” , δημοσιεύτηκε το εγχειρίδιο “Hands-on-Manual for DSOs” στο οποίο αναφέρονται τα αποτελέσματα εφαρμογής του Προγράμματος σε τέσσερις διαφορετικούς ευρωπαϊκούς Διαχειριστές Συστημάτων Διανομής (Ολλανδία, Βέλγιο, Αυστρία και Σλοβενία). Στο τέλος γίνονται προτάσεις και δίνονται οδηγίες προς τους Διαχειριστές Συστημάτων Διανομής, βασιζόμενες στην εμπειρία που αποκτήθηκε από το εν λόγω πρόγραμμα (Β6) (επισυνάπτεται).

Αρχείο Ενημέρωσης